Adhd hos flickor

De studier som finns visar att diagnosen adhd är upp till sex gånger vanligare bland pojkar än bland flickor.

Könsskillnaden minskar dock med stigande ålder, vilket visar att adhd hos flickor uppmärksammas senare än hos pojkar.

Forskning visar att flickor är underdiagnostiserade, bland annat eftersom de inte lika ofta har ett utagerande beteende som pojkar och därmed inte stör omgivningen. Flickor har dock lika svåra adhd-symtom som pojkar och lika stor funktionsnedsättning när det gäller skolprestationer och kamratrelationer. De är vanligtvis mindre aggressiva och störande jämfört med pojkar med diagnosen, men besväras i högre grad av internaliserade depression och oro.

Flickor har oftare än pojkar den form av adhd som präglas av huvudsakligen bristande uppmärksamhet, så kallad add.