Orsaker till adhd

Forskare är överens om att bakgrunden till adhd är multifaktoriell, det vill säga en samverkan mellan flera riskfaktorer, där genetiska faktorer anses viktigast men där också andra faktorer kan spela roll.

Biologiska faktorer vid adhd

​De biologiska faktorerna är avgörande för uppkomsten av adhd. Man har med moderna hjärnavbildningstekniker kunnat visa att hjärnan hos personer med adhd ser ut och fungerar på ett annorlunda sätt i de delar som styr just uppmärksamhet, aktivitetsreglering och impulskontroll. Man vet fortfarande inte exakt varför och på vilket sätt som hjärnan är annorlunda vid adhd, men det är ett område där det bedrivs intensiv forskning.

Ärftlighet spelar en mycket stor roll i sammanhanget. Experterna menar att det är ett flertal gener som tillsammans ligger bakom adhd. Avvikelser i en eller flera av dessa gener kan bidra till en ökad risk för att utveckla adhd-symtom. Det gäller bland annat de gener som styr överföringen av specifika signalsubstanser i hjärnan, dopamin och noradrenalin, två signalsubstanser som inte överförs optimalt vid adhd.

Vetenskapliga studier har visat att olika hjärnstrukturer ser annorlunda ut vid adhd. Bland annat har man sett avvikelser i de delar av hjärnan som styr våra självkontrollerande, "exekutiva funktioner". Exekutiva funktioner är bland annat vår förmåga att fokusera, agera målinriktat, hålla tillbaka impulser, hantera frustration, lösa problem med mera. Även det så kallade arbetsminnet hör hit. Arbetsminnet står för förmågan att hålla flera saker i huvudet samtidigt och att kunna använda tidigare erfarenheter för att förstå nya situationer.

Olika risker och påfrestningar under graviditet och förlossning kan också spela roll för uppkomsten av adhd. Sådana riskfaktorer är till exempel användande av alkohol och droger under graviditeten, mycket för tidig födsel, syrebristtillstånd, undernäring i fosterstadiet och förlossningskomplikationer. Hjärnskador efter nyföddhetsperioden, till exempel i samband med olycksfall, svåra infektioner och syrebrist, kan orsaka uppmärksamhetsstörning och nedsatt impulskontroll. Den som har vissa genvarianter kan vara extra sårbar för olika miljöfaktorer.

Hur psykosociala faktorer påverkar vid adhd

En god psykosocial miljö kan lindra adhd-problematiken och minska risken för tillkommande svårigheter. En förstående och stöttande omgivning kan, tillsammans med andra skyddsfaktorer, göra att ett barn som har den genetiska sårbarheten för adhd inte utvecklar några tydliga symtom.

Symtomen kan förvärras av instabila hemförhållanden och en dåligt utformad skolsituation. Man har också sett samband mellan sådana negativa omgivningsfaktorer och ökad samsjuklighet vid adhd, som till exempel uppförandestörning.