Utredning vid adhd

Det finns inget enkelt test som kan ge svar på om en individ har adhd eller inte. Det krävs en noggrann utredning där information från olika källor vägs samman och jämförs med stränga diagnoskriterier.

När det gäller barn innebär detta intervjuer med föräldrarna och ibland barnet självt, information från förskole- och skolpersonal, frågeformulär, psykologiska testningar och bedömningar samt medicinsk undersökning.

Utredningen av vuxna går till på ungefär samma sätt som utredningen av barn. Personen som utreds, förälder, partner eller annan nära anhörig får genomgå en utförlig intervju och fylla i olika fråge- och skattningsformulär. Den som utreds genomgår en rad psykologiska tester och en medicinsk undersökning. Diagnostiseringen av vuxna kräver att man både bedömer den aktuella situationen och symtom under barndomen.

Utredningen är ett teamarbete där främst psykolog och läkare medverkar. Andra yrkesgrupper kan ibland också behövas, till exempel specialpedagog, logoped, sjukgymnast och arbetsterapeut. Man måste kunna utesluta alternativa förklaringar till problemen och det är viktigt att också uppmärksamma tillkommande svårigheter.

Det främsta syftet med utredningen och diagnostiseringen är att skapa förståelse för personens förutsättningar för att kunna sätta in rätt hjälp. Förståelse för svårigheterna är en förutsättning för att man ska hitta fungerande strategier och göra rätt anpassningar i omgivningen. Målet är att undvika framtida problem som kan uppkomma på grund av funktionsnedsättningen.

I Stockholms läns landsting görs adhd-utredningar av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och på barnmedicinska mottagningar (BUMM). Vuxna utreds vanligtvis inom vuxenpsykiatrin.

> Hitta mottagning på 1177 Vårdguiden