Psykopedagogiska och psykologiska insatser vid adhd

Konsekvenserna av adhd påverkas av miljön man vistas i och hur man blir bemött av omgivningen.

Det går inte att bota adhd, men olika former av stöd och anpassningar kan underlätta vardagen, begränsa symtomen och hindra tillkommande svårigheter. Genom utbildning om adhd och hjälp att utveckla strategier blir symtomen lättare att hantera både för personen med diagnos och för omgivningen.

Grundläggande föräldrautbildning


I anslutning till diagnosen bör föräldrar till barn med adhd erbjudas en introduktionsutbildning där de får kunskap om vad adhd innebär och där de också får hjälp att hitta strategier för att stödja sitt barn. Det är också betydelsefullt att de får träffa andra föräldrar till barn med adhd och utbyta erfarenheter. Ett sådant introduktionsprogram som bland annat används på Adhd-center inom Habilitering & Hälsa är det så kallade STRATEGI-programmet.

Föräldraträning

Föräldrar till barn med svårare adhd behöver ofta mer intensiv träning för att utveckla sina föräldrafärdigheter. Det kan exempelvis gälla föräldrar till barn med tilläggsdiagnoser som uppförandestörning eller trotssyndrom. Flera väl utvärderade och effektiva sådana program för barn med adhd och andra beteendeproblem används, exempelvis KOMET-programmet, COPE-programmet och De otroliga åren. Dessa program är emellertid inte specifikt utformade för barn med adhd utan barn med olika typer av beteendeproblem.

Vissa av dessa föräldraträningsprogram erbjuds av BUP andra av kommunerna. Vissa, exempelvis KOMET-programmet har också en lärarversion.

Insatser riktade direkt till barn och ungdomar

Även barnet eller den unge själv behöver få kunskap om vad adhd innebär och redskap för att leva med och hantera sin funktionsnedsättning. Det ger möjligheten att utveckla sina starka sidor och kunna hitta strategier för att hantera det som man är mindre bra på. Detta kan ha stor betydelse för hur man kommer att må och fungera i framtiden.

Adhd-center erbjuder informationsträffar för barn och informationsträffar och kurser för ungdomar med diagnos.

Barn och ungdomar med adhd kan också behöva enskild kontakt för att få stöd i att hantera adhd-symtomen och öka sitt självförtroende. Behandling av andra tillkommande svårigheter problem behöver planeras enskilt.

BUP ansvarar för individuellt psykiatriskt stöd för barn och ungdomar.
> Hitta din BUP-mottagning 

Insatser i skolan  

Insatser i skola och förskola är ett viktigt inslag i stödet och behandlingen. Dessa insatser kan bestå i utbildning och handledning till lärare om pedagogiska arbetssätt och anpassning av skolmiljön och samarbete mellan hem och skola.

Skolan har enligt lag skyldighet att erbjuda det stöd som barnet/eleven behöver. Vilket stöd som krävs är individuellt, det kan till exempel handla om anpassad undervisning med kortare och mer strukturerade lektionspass, stöd av en resursperson, mindre undervisningsgrupp, kognitiva och pedagogiska hjälpmedel.

För att hjälpa barnet med adhd att komma till sin rätt i skolan, krävs kunskap om funktionsnedsättningen och en medveten pedagogik. Ett genomtänkt åtgärdsprogram kan vara ett viktigt verktyg i det pedagogiska arbetet. Ett gott samarbete mellan hem och förskola/skola är nödvändigt.

Insatser riktade till vuxna

Patient- och anhörigutbildning ger ökad insikt genom information och faktakunskaper om adhd, samtidigt som man erbjuder verktyg som kan mildra de negativa effekterna av funktionsnedsättningen. Det är vanligtvis vuxenpsykiatrin som håller dessa utbildningar.

Psykoterapi, i första hand kognitiv beteendeterapi (KBT), kan enligt vissa forskningsstudier förbättra förmågan till bland annat problemlösning, planering och organisering samt vara en hjälp att förstå och hantera de problem som är vanligt förekommande hos personer med adhd, t. ex sviktande självkänsla, problematiska relationer och misslyckanden i utbildning och arbetsliv.

En förutsättning för att terapin ska fungera är att terapeuten har kunskaper om adhd och kan anpassa behandlingen efter patientens speciella förutsättningar, till exempel ett nedsatt arbetsminne.