Riktlinjer för stöd och insatser vid adhd

Det finns väldefinierade riktlinjer för hur både utredning och behandling av adhd ska gå till.

Riktlinjerna är ett viktigt redskap för de vårdgivare som möter personer med adhd.

Det finns både internationella och regionala riktlinjer och rekommendationer för behandling av adhd. Stockholms läns landsting har sedan 2010 ett regionalt vårdprogram för adhd. Socialstyrelsen håller på och tar fram en nationell vägledning som kommer att publiceras under 2013.

Samtliga riktlinjer anger så kallad multimodal behandling som innebär att man kombinerar psykosociala och pedagogiska insatser med medicinering. Målet med behandlingen är att minska symtomen, höja funktionsnivån och öka livskvaliteten. Behovet av behandling och stödinsatser varierar kraftigt mellan olika individer.

> Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd, ett kunskapsstöd från Socialstyrelsen (pdf)

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.