Väntetider

Inom habiliteringen har vi skyldigheten att snabbt handlägga remisser, så att man kan komma i kontakt med oss snarast möjligt. Det gäller också i de fall man själv ansöker om insats från oss.

Om man har remitterats till oss ska man inte behöva vänta mer än fyra veckor på att få komma till habiliteringen. Inom fyra veckor från och med att remiss anlänt till habiliteringscenter ska vi kunna erbjuda ett första besök.

Om man själv tar kontakt med oss ska vi inom fyra veckor erbjuda ett första besök eller vid behov hänvisa till annan vårdgivare.

Om vi efter besöket har bedömt att det bör ges en behandling eller annan fortsatt kontakt är nödvändig, ska sådan erbjudas inom tre månader efter att vi har fattat beslut om fortsatta insatser.

Vårdgarantin gäller, vilket betyder att om inte tid kan erbjudas inom 90 dagar, ska en vårdgarantisedel skickas omedelbart till den som ansökt om insatser.
 Vårdgarantisedeln ger rätt att få behandling eller vård någon annanstans inom 90 dagar från det att man har fått remiss eller att beslut har fattats om habiliteringsinsatser.

> 1177 Vårdguiden om vårdgarantin