Samarbete med andra

För att habiliteringen ska nå sitt syfte, samarbetar Habilitering & Hälsa med andra verksamheter, både kommunala och andra inom landstinget.

Samarbete kring barn och ungdomar

Habilitering & Hälsa bedriver ett viktigt samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin inom landstinget. Kommunerna och landstinget i Stockholms län samarbetar kring barn och ungdomar som behöver särskilt stöd genom att följa ett gemensamt samverkansavtal, den så kallade BUS-policyn.

BUS-policyn

Kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting har en gemensam överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS). Syftet med överenskommelsen är att utveckla och förbättra samverkansstrukturerna mellan förskolan, grundskolan, gymnasiet, socialtjänsten, habiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin och barnmedicin.

> Barn och unga på Kommunerna i Stockholms läns webbplats

Uppföljningsprogram för barn med CP

Habilitering & Hälsa arbetar tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset med ett uppföljningsprogram för barn med cerebral pares och liknande symtom.

CPUP Stockholm, som den systematiska uppföljningen kallas, har bland annat som mål att de barn som riskerar att drabbas av muskelförkortning, höftluxation eller andra felställningar ska få behandling i tid.

Ju tidigare mindre förändringar hos barn med CP kan upptäckas, desto större blir möjligheten att förhindra eller senarelägga mer omfattande åtgärder, såsom kirurgiska ingrepp.

CPUP innebär också att det samlas kunskap om utveckling av rörelsefunktionen och om när felställningar uppkommer, samt hur olika behandlingsinsatser påverkar funktionen. Det bygger på samverkan mellan föräldrar, habiliteringspersonal, habiliteringsläkare, ortoped och andra berörda.

Samarbete med Stockholms habiliteringsenheter

Habilitering & Hälsa har ett samverkansavtal med Stockholms habiliteringsenheter. På habiliteringsenheterna får barn i åldrarna 2-6 år med motoriska funktionsnedsättningar träna. Träningen sker på ett lefullt sätt tillsammans med jämnåriga barn i liknande situation.

> Stockholms habiliteringsenheter

Samarbete kring vuxna

Det är viktigt att inte vänta med samverkan till behov uppstår. Därför samarbetar Habilitering & Hälsa kontinuerligt med kommunens LSS-verksamheter, med vuxenpsykiatrin, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och med personer individens övriga nätverk. Det är nödvändigt att samarbeta med personer i individens miljö för att nå syftet med habiliteringen.

Samarbete med sjukhusens re/habilitering

Vi arbetar i hög utsträckning tillsammans med den sjukhusanknutna habiliteringen som finns exempelvis på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Sachsska barnsjukhuset och Barnens sjukhus i Huddinge.

Vi samarbetar också med den rehabiliteringsmedicinska kliniken för vuxna med funktionshinder. Kliniken tillhör Danderyds sjukhus men är placerad i Huddinge sjukhus. Till den kliniken hör även ett team för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Det sker även ett samarbete med andra kliniker inom sjukhusen, till exempel ortopedi.