Problembeteenden

En person med autism kan ha beteenden som omgivningen uppfattar som udda utan att beteendet orsakar stora problem. Men det kan också finnas beteenden som skapar allvarliga problem, så kallade problembeteenden, som minskar personens möjligheter att leva ett bra liv.

Problembeteende kallas även för problemskapande beteende, beteendestörning, beteendeproblem eller beteendeavvikelser. Ett beteende räknas som problembeteende om det riskerar den fysiska säkerheten för personen själv eller andra, eller om det begränsar personen från att delta i aktiviteter eller vara på allmänna platser. Det kan handla om beteenden som är allvarliga, till exempel att vara våldsam mot andra, förstöra saker eller säga och göra så hotfulla saker så att andra människor blir skrämda. Det kan också handla om att personen skadar sig själv på ett allvarligt sätt. Omfattande stereotypa beteenden räknas också in som en form av problembeteende.  

Vad beror problembeteenden på?

Orsakerna till problembeteenden kan vara många. De kan till exempel bero på:

  • missförstånd och svårigheter att göra sig förstådd
  • fysisk sjukdom
  • bristande struktur och begriplighet i vardagslivet
  • sömnsvårigheter
  • ljud och ljus
  • psykiska problem
  • uttråkning. 

Problembeteende påverkar vardagen

En person som tidigare fungerat väl, men som börjar få beteenden som skapar problem, riskerar till exempel att inte längre kunna följa med ut och handla, gå på restaurang eller bio. Om det blir värre kan det också leda till att det blir svårt att gå till skolan eller den dagliga verksamheten.

Ett problembeteende innebär inte bara svårigheter för personen själv, det kan också påverka omgivningen. I en personalgrupp på en skola, ett boende eller en daglig verksamhet kan det vara svårt att veta hur man ska hantera problembeteendet. Dels vet man kanske inte hur man ska hjälpa, dels är man orolig för sin egen säkerhet. Föräldrar kan uppleva att hela deras liv påverkas och begränsas av barnets beteenden.

Vissa beteenden är inte alltid problematiska, men kan skapa problem om de förekommer i fel sammanhang eller för ofta eller för intensivt. Till exempel behöver det inte vara ett problem att ibland slå sig själv lätt i huvudet med handflatan, men det blir ett problem om man slår med ett hårt föremål med stor kraft.

För vem är beteendet ett problem?

När man har bedömt att en person har ett problembeteende, finns det ofta anledning att ställa sig frågan för vem beteendet är ett problem, och på vilket sätt. Lösningarna måste leda till att öka personens egen livskvalité och inte bara göra tillvaron bekvämare för personer i omgivningen. Det kanske i själva verket är personalen som upplever att beteendet är ett problem, men för personen själv är det inte ett problem. Om det är på det sättet, kan de som finns runt om försöka ändra attityd och synsätt i stället för att försöka ändra beteendet hos personen.

Habilitering & Hälsas insatser

Habiliteringen erbjuder stöd i att bedöma problembeteendets svårighetsgrad och stöd i hur man kan förebygga och hantera problembeteenden. För att förstå problembeteenden och hitta långsiktiga strategier kan man också få stöd i att göra en funktionell kartläggning. Det kan handla om individuellt anpassade insatser, temaföreläsningar eller utbildningar för närstående.