Förebyggande insatser

Det finns olika insatser för att förebygga problembeteenden. Det kan vara att öka personens inflytande över sin vardag, ge alternativa sätt att kommunicera eller anpassa kravnivån. Ett viktigt första steg är att utreda om problembeteendet beror på en sjukdom eller fysiskt besvär.

Är personen frisk?

Det är viktigt att försäkra sig om att en person som har ett problemskapande beteende är frisk. Förstoppningar, vaxpropp i öronen, skoskav eller mer allvarliga fysiska sjukdomar kan vara en orsak till problembeteenden. För omgivningen är det svårt att upptäcka eventuell sjukdom om personen dels har svårt att förstå kroppens signaler, dels har svårigheter att kommunicera. Därför är det viktigt att göra en noggrann kroppslig undersökning för att utesluta kroppsliga sjukdomar. Om personen står på medicinering behöver man också ta reda om det kan handla om biverkningar.

Öka delaktigheten

Att öka personens inflytande och förmåga att kommunicera kan vara ett bra sätt att minska ett problemskapande beteende. Det är viktigt att personen får möjlighet att uttrycka sin egen vilja och sina önskningar. Alternativa och kompletterande sätt att kommunicera (AKK) med tecken eller bilder kan ofta vara aktuellt. 

Variera aktiviteter

En person med problembeteende riskerar att utestängas från många av vardagslivets vanliga aktiviteter. Det är lätt att tro att det inte finns behov av förändringar eftersom många med autism behöver en tydlig struktur och förutsägbara rutiner. Men en alltför enformig tillvaro kan bli tråkig även för den som behöver struktur, och reaktionen kan bli just problembeteenden.Om personen sitter inomhus hela dagen kan det vara värt att pröva en mer fysiskt ansträngande sysselsättning utomhus, där det också finns en inbyggd variation.

Gör tillvaron förutsägbar 

Struktur kan byggas på olika sätt, till exempel genom rutiner som återkommer, både för personen själv och för personer i hens omgivning. För många med autism är det bra att allt sker i samma ordning och på samma sätt hela tiden.

Andra sätt att skapa struktur är att göra tillvaron tydlig och anpassad för personen. Det kan handla om att göra den fysiska miljön tydligt strukturerad med allt på sin plats, bilder som visar vad som finns i skåp och så vidare. Tid kan tydliggöras med olika typer av scheman som visar när saker ska ske. En arbetsordning visar vad som ska göras, hur mycket av ett arbete som ska utföras och vad som kommer sedan. Visuella instruktioner kan visa på vilket sätt något ska utföras. Andra tydliga signaler kan också ge stöd, såsom antal underlägg på matbordet som visar för hur många det ska dukas.

Anpassa kraven

Det är också viktigt att se över om förväntningarna på vad personen ska klara av är rimliga utifrån ålder och förmågor och justera vid behov. Även om personen tidigare har klarat en viss kravnivå kan det vara bra att under en period sänka kraven för att på sätt undvika att trigga igång ett problembeteende. Det kan till exempel vara att om möjligt undvika aktiviteter eller situationer där problembeteende ofta förekommer.

Skapa goda relationer

För många med problembeteenden har andra personer blivit förknippande med svåra och kravfyllda situationer. En viktig förebyggande strategi är därför att se till att skapa social samvaro där det inte förekommer krav och förväntningar alls. Det kan vara lämpligt att välja en aktivitet som personen tycker om. Man bör undvika att ställa för mycket frågor eller be personen att göra saker. I stället kan man bara kommentera det man själv och personen gör. Ofta är det bra att försöka schemalägga denna typ av stunder och hålla dem korta så att man hinner att avsluta medan det fortfarande är en positivt för personen.