Psykisk hälsa

Personer med autism löper större risk än andra att drabbas av psykisk ohälsa i form av depression och ångesttillstånd. Men det finns flera sätt att förebygga psykiska problem.

Den som har en god psykisk hälsa ser sin tillvaro som meningsfull, mår bra känslomässigt och kan klara av livets vanliga påfrestningar. Psykisk hälsa handlar med andra ord om mer än bara frånvaro av psykisk sjukdom.

Att leva med en funktionsnedsättning kan påverka hur man mår psykiskt. Det finns olika orsaker till psykiska problem. Man kan till exempel känna sig arg och ledsen över de begränsningar som funktionsnedsättningen innebär, och bli trött på att vara beroende av andra i sin vardag. Det kan leda till nedstämdhet och depression hos både barn, unga och vuxna.

Forskning visar att personer med autism är särskilt sårbara för psykisk ohälsa i form av till exempel depression, ångest- och tvångstillstånd.

Det finns flera sätt att förebygga psykisk ohälsa, till exempel genom att ha en aktiv fritid och att träffa andra med liknande intressen. Det kan också vara viktigt att ha någon att prata med om sina känslor och upplevelser. Ibland kan både barn och vuxna behöva söka professionell hjälp, vilket finns inom både habiliteringen och psykiatrin.

Habiliteringens insatser

Habiliteringen erbjuder olika former av stöd för att främja psykisk hälsa. Det kan handla om stödsamtal om de känslor som är kopplade till funktionsnedsättningen, till exempel frågor om ensamhet, relationer eller konflikter. Ibland består insatserna av att göra förändringar i miljön och omgivningens bemötande, för att till exempel hitta en rimlig kravnivå.

Habiliteringen erbjuder även insatser till anhöriga, till exempel stödsamtal och föräldragrupper med fokus på att minska stress.

För barn och unga i åldrarna 0–18 år, som får insatser inom barnhabiliteringen kan det i vissa fall behövas extra insatser från barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Hit kan unga komma med eller utan sina föräldrar.

Vid allvarlig psykisk ohälsa hos vuxna ska man främst vända sig till psykiatrin i sitt län. Där finns både öppen- och slutenvård och verksamhet som är specialiserad på neuropsykiatriska diagnoser.​