Samspel och sociala färdigheter

Vi använder vår förmåga till socialt samspel i alla kontakter med andra människor under hela livet. Personer med autism har ofta brister i sina sociala färdigheter.

Sociala färdigheter är viktiga i umgänget med andra människor. Det betyder att man förstår sociala normer som turtagning, hänsyn och rättvisa och kan samarbeta och förstå andra människors perspektiv och behov. Det handlar också om att kunna ta egna initiativ till samspel och att vara flexibel när man umgås med andra. Vi utvecklar våra sociala färdigheter tillsammans med andra människor under hela livet.

Barn, unga och vuxna med autism har ofta svårigheter med socialt samspel. Barn med autism tar ofta färre initiativ till socialt samspel än andra barn, och de besvarar andras sociala initiativ i mindre utsträckning och visar mindre intresse för andra barn. Därför går de också miste om tillfällen att öva på sociala färdigheter.

Hur kan svårigheterna se ut?

Att ha svårigheter med det sociala samspelet kan innebära att man har:

  • bristande förståelse av att det finns en skillnad mellan egna och andra människors tankar, känslor och handlingar
  • svårt att förstå sociala normer
  • bristande förmåga till social och känslomässig ömsesidighet
  • låg initiativförmåga att knyta kontakter med andra.

Om man även har en begränsad kommunikationsförmåga kan det leda till svårigheter i olika slags sociala kontakter; när man leker, ska samarbeta med andra på jobbet eller umgås med vänner.

Habilitering & Hälsas insatser

Habilitering & Hälsa erbjuder individuella stödsamtal och andra former av social träning, såsom lekgrupp för barn eller samtalsgrupp för vuxna. Ett sätt att till exempel förstå sociala skeenden är att använda sig av sociala berättelser eller seriesamtal. Tillsammans med en närstående eller personal tar man då hjälp av bilder eller skriven text för att förklara olika situationer och händelser.

Habiliteringens resurscenter 

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. På deras webbplats kan du bland annat läsa om alternativa sätt att kommunicera. Du kan också ladda ner bildstöd, veckoscheman eller situationskartor. 

Habiliteringens resurscenter > 

Material att ladda ner >