Ensamhet och relationer

En del personer med autism beskriver ett liv i ensamhet. De saknar nära och varaktiga relationer till andra människor än de mest närstående.

Det är ofta personer med Aspergers syndrom eller högfungerande autism som kan uttrycka hur de upplever sin situation. Vanligen beror svårigheter med kontakter till andra människor på de grundläggande avvikelserna vid autism: svårigheter med sociala kontakter och att kommunicera samt begränsade intressen och beteenden. Omgivningens okunskap bidrar till att dessa avvikelser blir ett funktionshinder.

Trots ökade kunskaper är det fortfarande ganska vanligt att man får diagnosen Aspergers syndrom eller högfungerande autism när man är i skolåldern eller äldre. Åren innan man fick sin diagnos upplevs då ofta som svåra. Varken omgivningen, de närstående eller man själv har förstått vad svårigheterna med sociala kontakter har berott på.

I många fall ökar diagnosen förståelsen för de egna svårigheterna och därigenom självförtroendet i förhållandet till andra människor. Det ökade självförtroendet banar i sin tur väg för nya kontakter och relationer.