Habilitering

Här finns forskning som rör olika typer av insatser till personer med autism.

> Effektiviteten med intensiv tillämpad beteendeanalys

> ​Intervention avseende förståelse av resonemang hos högfungerande studenter med autismliknande störningar: Preliminära fynd från en skolbaserad studie

> Användning av blandade inlärningstekniker och guidade designövningar i en universitetskurs för forskare/praktiserande läkare: Undervisning av tillämpad beteendeanalys för autismspecialister

> Utveckling och inledande test av en version av ett frågeformulär Environmental Rating Scale (ERS) för utvärdering av bostadsprogram för individer med autism

Effektiviteten med intensiv tillämpad beteendeanalys

Artikelns titel: Outcome for children with autism who began intensive behavioural treatment between ages 4 and 7: A comparison controlled study​

Eikeseth, Svein; Smith, Tristram; Jahr, Erik; Eldevik, Sigmund

Behavior Modification. Vol 31(3), May 2007, s. 264-278

Man jämförde effektiviteten av intensiv tillämpad beteende analys (TBA) i jämförelse med en blandad form av habilitering till barn med autism. Barnen var i medeltal 5 ½ år då insatserna inleddes och 8 år och 2 månader då utvärderingen gjordes. Man fann att barnen som fick TBA (13 barn) hade en större ökning av intelligenskvoten, de adaptiva beteendena samt färre problembeteenden och sociala svårigheter än de barn som fick en blandad form av habilitering (12 barn). Man drog slutsatsen att TBA var effektivt för de barn med autism som ingick i studien.

Intervention avseende förståelse av resonemang hos högfungerande studenter med autismliknande störningar: Preliminära fynd från en skolbaserad studie

Åsberg, Jakob; Annika DahlgrenSandberg

Journal of Research in Special Educational Needs.Vol 10, Jun 2010, s.91-98

Många elever med autismspektrumstörningar (AST) visar nedsatt förståelse av resonemang. I föreliggande studie deltog 12 högfungerande svenska elever med AST (ålder 10-15 år) i en naturalistisk klassrumsbaserad intervention med syfte att öka förståelsen för resonemang. Ett effektivt sätt att öka förmågan hos barn med AST antogs omfatta: (i) förse lärare och elever med en gemensam och tydlig uppsättning begrepp för att tala och tänka om förståelse, som (ii) kan strukturera barnets förmåga att förstå resonemang under lärarens kontroll. I testen före interventionen visade eleverna med AST dålig förståelse av samtal men det receptivta vokabuläret och läsförståelsen låg nära normal prestation. Testresultat efter 4 veckors träning, indikerade specifika och signifikanta förbättringar av förståelse av resonemang. Både lärare och elever var positiva till  interventionen. Konsekvenser för tillämpning och vidare forskning diskuteras, såväl som studiens begränsningar.

Användning av blandade inlärningstekniker och guidade designövningar i en universitetskurs för forskare/praktiserande läkare: Undervisning av tillämpad beteendeanalys för autismspecialister

Roll-Pettersson, Lise; Ala'I-Rosales, Shahla 

Journal of Intellectual Disabilities. s.113-142

Även om förekomsten av autismspektrumstörningar ökar över hela världen, är det brist på specialister som utbildats i effektiva insatser. Artikeln beskriver en avancerad universitetskurs i tillämpad beteendeanalys, (TBA), och autism som anpassats till svenska specialister som kommer från olika yrkesgrupper. Kursen implementerade både blandade inlärningstekniker (webb, telekommunikation och in vivo) och guidade designövningar (problemlösning). Studenter gav kursen betyget hög social validitet och förutsade att kursens innehåll skulle få en positiv inverkan på deras yrkesverksamhet. Kursens relevans och framtida inriktning utifrån det generella behovet av effektiva specialister för insatser till personer med autism diskuteras i artikeln.

Utveckling och inledande test av en version av ett frågeformulär Environmental Rating Scale (ERS) för utvärdering av bostadsprogram för individer med autism

Hubel, Marie; Hagell, Peter; Sivberg, Bengt

Journal of Autism and Developmental Disorders.Vol 38, Jul 2008, s.1178-1183

Det saknas ett validerat autismspecifikt utvärderingsinstrument av psykopedagogiska programs effektivitet. För att fylla detta gap anpassades Environment Rating Scale (ERS) från en intervjuversion till en frågeformulärversion (ERS-Q) riktad till personal. I denna studie testades ERS-Q avseende datakvalitet, validitet, tillförlitlighet och lättförståelse bland 18 boendepersonal. ERS-Q och ERS visade jämförbar tillförlitlighet. Resultatet tyder på att anpassningen av ERS till ett frågeformulär går att göra. Ytterligare utvärderingar i större provgrupper är dock nödvändiga för att säkrare utvärdera mätningens egenskaper.