Diagnoskriterier DSM-5

DSM-manualen ges ut av den amerikanska psykiatriska föreningen, APA (American Psychiatric Association). Den används över hela världen för att diagnostisera psykiska sjukdomar och utvecklingsrelaterade tillstånd.

I maj 2013 kom den senaste versionen ut, DSM-5, som ersätter den tidigare DSM-IV-TR.

Skillnader i diagnossystemen

Det finns för närvarande två aktuella internationella diagnostiska system, ICD-10 (International Classification of Diseases) utgivet av Världshälsoorganisationen (WHO) samt DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) utgivet av den amerikanska psykiatriska föreningen. Dessa två system brukar vara samstämmiga, men i och med DSM-5 finns det numera stora skillnader mellan de två systemen. Detta gäller i synnerhet autismområdet.

ICD-10 används i Sverige

Enligt Socialstyrelsen är WHO:s diagnosmanual ICD-10 den som gäller i Sverige. Det är också den manual som generellt används mest i Europa. Alla insatser och diagnoser inom hälso- och sjukvården ska, enligt Socialstyrelsen, kodas enligt ICD-systemet för att man ska kunna göra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Inom området autism har dock DSM-systemet föredragits rent praktiskt av de flesta kliniker även om diagnosen skall kodas enligt ICD-systemet.

Just nu är Sverige i en brytningstid där det finns en stor variation mellan de olika neuropsykiatriska utredningsteamen – offentliga såväl som privata. Vissa team använder DSM-5, andra ICD-10, ytterligare andra använder både DSM-5 och ICD-10. Det finns till och med team som använder den gamla DSM-manualen. Samtidigt kodas diagnoserna av samtliga team enligt ICD-10.

ICD-11

I juni 2018 gav Världshälsoorganisationen ut den 11:e revideringen av den internationella sjukdomsklassifikationen ICD. ICD-11 blev godkänd av WHO för publicering 2018. Översättning till svenska påbörjas 2020.