DSM-III, diagnoskriterierna för generella utvecklingsstörningar

Diagnosmanualen DSM-III publicerades 1980. I den introducerades benämningen autism istället för schizofreni och samlingsnamnet Pervasive Developmental Disorders för denna typ av tillstånd, ”generella utvecklingsstörningar” på svenska.

Pervasive Developmental Disorders, som är det samlingsnamn som fortfarande används i DSM, markerar att autism inte längre sorteras under psykotiska tillstånd. I den första svenska översättningen av DSM-kriterierna översattes detta med generella utvecklingsstörningar. Från och med DSM-III-R är översättningen Genomgripande störningar i utvecklingen.

Under samlingsnamnet ”generella utvecklingsstörningar” fanns i DSM-III sju diagnoser.

Infantil autism

Kod: 299.0x

Differentialdiagnos: Nedsatt hörsel; mental retardation; generell utvecklingsstörning med debut i barndomen; språklig utvecklingsstörning, receptiv form; schizofreni.

Diagnostiska kriterier

A. Debut före 2 ½ års ålder.

B. Genomgående brist på gensvar gentemot andra människor (autism).

C. Omfattande brister i språkutvecklingen.

D. Om tal förekommer, uppvisar barnet besynnerliga talmönster, såsom omedelbar och fördröjd ekolali, symbolspråk, omkastning av pronomina.

E. Bisarra reaktioner inför ett flertal olika företeelser, t ex motstånd mot förändringar, egendomliga intressen för eller bindningar till levande varelser eller döda ting.

F. Frånvaro av schizofrena symtom i form av vanföreställningar, hallucinationer, uppluckrade associationer och splittring.

Infantil autism, fullt utvecklat syndrom

Kod: 299.00

Diagnostiskt kriterium

Uppfyller för tillfället kriterierna för infantil autism.

Infantil autism, resttillstånd

Kod: 299.01

Diagnostiska kriterier

A. Barnet har tidigare uppvisat en sjukdomsbild som uppfyllt kriterierna för infantil autism.

B. Den aktuella kliniska bilden fyller inte längre samtliga kriterier för infantil autism, men tecken på sjukdomen kvarstår ännu, såsom underliga kommunikationsmönster och social tafatthet.

Generell utvecklingsstörning med debut i barndomen

Kod: 299.9x

Differentialdiagnos: Schizotyp personlighetsstörning; se även differentialdiagnoser vid infantil autism.

Diagnostiska kriterier

A. Omfattande och bestående störning av sociala relationer, t ex brist på adekvat känslomässigt gensvar, överdriven klängighet, asocialitet, brist på empati.

B. Åtminstone tre av följande:

  1. plötslig stark ångest, som visar sig i form av sådana symtom som fritt flytande ångest, katastrofartade reaktioner inför vardagliga händelser, otröstlighet vid upprördhet, oförklarliga panikattacker
  2. försnävade eller inadekvata affekter, inklusive brist på adekvat rädsla, oförklarliga raseriutbrott och extrem affektlabilitet
  3. gör motstånd mot förändringar (t ex blir upprörd om middagstiden ändras), eller insisterar på att alltid göra saker på samma sätt (t ex alltid ta på sig kläderna i samma ordning)
  4. uppvisar egendomlig motorik, såsom besynnerliga kroppsställningar, hand  eller fingerrörelser, eller tåspetsgång
  5. onormalt tal, såsom frågande satsmelodi, entonig röst
  6. hyper  eller hyposensitiv för sensoriska stimuli, t ex hyperacusis
  7. skadar sig själv, t ex biter sig eller slår sig, eller dunkar med huvudet

C. Debut av det fullt utvecklade syndromet efter 2 1/2 års ålder men före 12 års ålder.

D. Frånvaro av vanföreställningar, hallucinationer, splittring eller påtagligt uppluckrade associationer.

Generell utvecklingsstörning med debut i barndomen, fullt utvecklat syndrom

Kod: 299.90

Diagnostiskt kriterium

Uppfyller för tillfället kriterierna för generell utvecklingsstörning med debut i barndomen.

Generell utvecklingsstörning med debut i barndomen, resttillstånd

Kod: 299.91

Diagnostiska kriterier

A. Barnet har tidigare uppvisat en sjukdomsbild som uppfyllt kriterierna för generell utvecklingsstörning med debut i barndomen.

B. Den aktuella kliniska bilden uppfyller inte längre samtliga kriterier för störningen, men vissa sjukdomstecken kvarstår, såsom underliga kommunikationsmönster och social tafatthet.

Atypisk generell utvecklingsstörning

Kod: 299.8x

Denna kategori skall användas för barn med störd utveckling av ett flertal grundläggande funktioner av betydelse för utvecklingen av språk och sociala färdigheter. Störningen kan inte klassificeras som infantil autism eller generell utvecklingsstörning med debut i barndomen.

Publicerat med tillstånd av förlaget Pilgrim Press, Box 42, 182 11 Danderyd.