DSM-III-R, diagnoskriterier för genomgripande störningar i utvecklingen

Autistiskt syndrom

Kod: 299.00 

Åtminstone åtta av nedanstående sexton kriterier måste föreligga varav minst två från A, minst ett från B och minst ett från C.

Obs: Ett kriterium skall anses uppfyllt enbart om beteendet är onormalt för individens utvecklingsnivå.

A. Kvalitativt nedsatt förmåga till ömsesidigt socialt interagerande vilket visar sig i följande:

(Exemplen inom parentes är ordnade så att de som nämns först sannolikt har mest relevans för yngre eller mer handikappade, medan de som nämns senare sannolikt har mest relevans för äldre eller mindre handikappade.)

 1. påtagligt omedveten om andra människors existens eller känslor (t ex behandlar en person som om han eller hon vore en möbel; uppmärksammar inte alls andras lidande; saknar all känsla för andras behov av avskildhet och integritet)
 2. söker överhuvudtaget inte tröst vid svårigheter eller motgångar, eller gör det på ett avvikande sätt (t ex söker inte tröst när han eller hon är sjuk, har slagit sig eller är trött; söker tröst på ett stereotypt sätt, säger t ex ”ost, ost, ost” när han eller hon slår sig)
 3. ingen eller dålig förmåga till imitation (t ex vinkar inte farväl; härmar inte mammas hushållsbestyr; imiterar på ett mekaniskt sätt andras handlingar i fel sammanhang)
 4. saknar helt förmåga till social lek eller uppvisar avvikande lekbeteende (t ex tar inte aktiv del i vardagliga lekar; föredrar ensamlekar; använder sig av andra barn vid lek bara som ”mekaniska hjälpredskap”)
 5. påtagligt bristande förmåga att skaffa sig jämnåriga kamrater (t ex visar inget intresse för att söka sig jämnåriga kamrater; visar trots intresse för att söka sig vänner brist på förståelse av umgängeskonventioner, läser t ex telefonkatalogen för en ointresserad kamrat)

B. Kvalitativt nedsatt förmåga till såväl verbal som ickeverbal kommunikation liksom till fantasilekar, vilket visar sig i nedanstående:

(De numrerade kriterierna är ordnade så att de som kommer först sannolikt har mest relevans för yngre eller mer handikappade, medan de som kommer senare sannolikt har mest relevans för äldre eller mindre handikappade.)

 1. har inget sätt att kommunicera på, såsom småbarnspladder, ansiktsuttryck, gester, ordlöst mimande eller talat språk
 2. påtagligt abnorm ickeverbal kommunikation, vilket visar sig i sättet att använda sig av blickkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning eller gester för att initiera eller påverka socialt samspel (t ex förstår inte när någon avser att krama om eller lyfta upp honom eller henne, blir alldeles stel om så sker, tittar inte på eller ler inte emot andra när han eller hon försöker etablera kontakt, hälsar inte på föräldrar eller besökare, stirrar stelt framför sig i sociala situationer)
 3. inga fantasilekar, som t ex att leka vuxen, leka låtsasfigurer eller djur; bristande intresse för sagor om fantiserade händelser
 4. påtagliga avvikelser i sättet att tala inklusive sådant som volym, tonhöjd, betoningar, hastighet, rytm och intonation (t ex monoton röst, frågande satsmelodi eller pipigt röstläge)
 5. påtagliga avvikelser i talets form eller innehåll inklusive stereotypt och upprepande språkbruk (t ex omedelbar ekolali eller mekaniskt upprepande av fraser); bruk av ”du” när det är ”jag” som avses (t ex ”Du vill ha kaka?” i stället för ”Jag vill ha en kaka”); idiosynkratiskt bruk av ord eller meningar (t ex ”Rida grönt” i stället för ”Jag vill gunga”); upprepade irrelevanta kommentarer (t ex börjar prata om tågtidtabellen medan man pratar om sport)
 6. påtagligt bristfällig förmåga att initiera eller upprätthålla en konversation med andra trots adekvat språklig förmåga (t ex hänger sig åt långa monologer kring ett ämne oavsett andras försök att komma med inpass)

C. Påtagligt inskränkt repertoar av aktiviteter och intressen vilket visar sig i följande:

 1. stereotypa kroppsrörelser, t ex vifta eller vrida händerna, snurra runt, dunka huvudet, komplicerade rörelser med hela kroppen
 2. enträgen fascination inför delaspekter av ting (t ex lukta på föremål, känna på ytstrukturer, snurra hjulen på leksaksbilar) eller fäster sig vid egendomliga föremål (t ex insisterar på att ständigt bära med sig en snörstump)
 3. påtagligt olycklig över triviala förändringar i miljön, t ex när en vas flyttas från sin vanliga plats
 4. oresonligt insisterande på att rutiner skall följas in i minsta detalj, t ex kräver att man ständigt skall gå exakt samma väg till affären
 5. påtagligt inskränkt intresseregister och en upptagenhet av ett särskilt, snävt område, t ex intresserar sig bara för att lägga föremål i rad, samla fakta om meteorologi eller låtsas vara en fantasifigur

D. Debut i spädbarnsålder eller barnaålder.

Specificera om debut i barnaålder (efter 36 månaders ålder).

Genomgripande störning i utvecklingen UNS

Kod: 299.80

Denna kategori skall användas när det föreligger en kvalitativt bristfällig utveckling av förmågan till ömsesidiga sociala interaktioner, liksom av förmågan till såväl verbal som ickeverbal kommunikation, men kriterierna för autistiskt syndrom, schizofreni, schizotyp eller schizoid personlighetsstörning är inte uppfyllda. Somliga individer med denna diagnos uppvisar en påtagligt inskränkt repertoar av aktiviteter och intressen, medan så inte är fallet för andra med samma diagnos.