Historisk bakgrund

Termen autism har en lång historia. Under tidernas gång har termen haft både olika synonymer och olika betydelser. Begreppet autismspektrum används i dag ofta som ett samlingsnamn för autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Begreppet myntades av Lorna Wing när hon försökte beskriva hur svårigheterna vid autism uppträder i många olika former, som i ett spektrum.

Hypotesen om ett autismspektrum

Lorna Wing var en av dem som formulerade de tre centrala problemområdena vid autism: socialt samspel, kommunikation samt beteende och föreställningsförmåga. Wings tanke med ett autismspektrum är att dessa problem kan ta sig mycket varierande uttryck, bland annat beroende på begåvningsnivån.

Wing jämför autismspektrumet med ett färgspektrum. Det finns många olika färger som alla ser olika ut, men de är samtidigt sammanbundna genom ljusvågornas frekvens. På ett liknande sätt tar sig autism många och mycket olika synbara uttryck men binds samman av svårigheterna med socialt samspel, kommunikation och föreställningsförmågan.

I sin hypotes understryker Wing, att även om personer med autism har tre centrala problemområden, så finns det också många andra områden där de har stora svårigheter. Det kan gälla allt från problem med motorik till svårigheter med olika psykologiska och fysiologiska funktioner. I stort sett alla mönster av färdigheter och svårigheter kan förekomma vid alla olika begåvningsnivåer. Det stora antalet kombinationer ger upphov till en stor variation i uttryck mellan individer. Det är denna variationsrikedom som begreppet spektrum avser att fånga.

Syndrom i stället för spektrum?

Gillberg och Coleman väljer att tala om en serie av syndrom i stället för ett autismspektrum. Deras resonemang går ut på att spektrum i den medicinska terminologin betyder kliniska variationer inom samma sjukdom eller tillstånd. Men när det gäller de symtom som är diagnosgrundande för autism och autismliknande tillstånd kan många olika sjukdomar ligga bakom symtomen. Ett syndrom betyder i medicinska sammanhang just att olika sjukdomar eller underliggande tillstånd kan ta sig samma kliniska uttryck. Därför skulle det vara mer korrekt att tala om autism som en serie av syndrom än som ett spektrum.