Lorna Wings huvudtyper

Autism kan visa sig på mycket olika sätt hos olika personer i sociala situationer. Forskaren Lorna Wing har försökt att beskriva detta genom fyra typer av personligheter. Varje typ beskriver ett typiskt beteendemönster i sociala situationer.

Lorna Wing tänker sig att samma slags underliggande svårighet orsakar alla olika uttryck för autism. Det handlar om en svårighet eller oförmåga att förstå andra människors tankar och känslor. Wing gör en indelning i:

  • de avskärmade
  • de passiva
  • de aktiva men udda
  • de överdrivet formella och högtravande.​

Wings indelning i huvudtyper har inte bekräftats av studier. Men trots det kan de vara till hjälp för att bättre förstå de stora variationer som finns bland människor som har autism. I praktiken finns det ingen skarp gräns mellan huvudtyperna. De övergår gradvis i varandra. Personer kan övergå från att passa bäst in på beskrivningen av en huvudtyp till en annan över tiden.

De avskärmade

Ett beteendemönster av den här typen är antagligen vanligast hos små barn. Många, men inte alla, växer ifrån det. De här personerna kan verka helt ointresserade av eller likgiltiga inför omgivningen. De lystrar inte när man ropar på dem, tittar förbi och uppträder som om andra inte fanns. En del kan närma sig andra människor när de vill ha olika saker men sedan återvända till sin avskärmning när de fått vad de vill ha. Det är vanligt att de avskärmade särskilt som barn kan tycka om en viss fysisk kontakt med vuxna, till exempel att bli kittlade och jagade. I sådana situationer kan de vara mindre avskärmade. Gemensamt är ett socialt ointresse, i synnerhet för jämnåriga.

De passiva

De passiva personerna är inte helt avskärmade, men de tar inte spontant kontakt med andra. De accepterar vänligt andras kontakt och de drar sig inte undan eller gör motstånd om andra vill ta med dem i någon aktivitet. Barn som har den passiva läggningen är fogliga och gör som de blir tillsagda. De kan därför vara med i andras lekar om de bara blir tillsagda vad de ska göra. Till exempel kan de vara baby när man leker mamma-pappa-barn. När leken är slut drar de sig undan igen tills någon drar med dem på någon aktivitet igen.

De aktiva men udda

Barn och vuxna av den här typen tar spontant kontakt med andra. Oftast vänder de sig hellre till vuxna som bestämmer än till jämnåriga. Men trots att de aktivt tar kontakt med andra är deras förståelse för hur socialt samspel går till begränsad eller saknas helt. De utmärks vanligen av ett repetitivt eller udda sätt som ofta handlar om att ställa krav eller ”tjata” om sina egna behov. De kan också hålla långa föreläsningar, vare sig omgivningen är intresserad eller inte. De intresserar sig inte för andras känslor eller tankar och anpassar inte sitt tal eller beteende till andra eller till situationen. De här personerna kan upplevas som besvärliga och påflugna. Vissa kan bli provocerande och ibland aggressiva om de inte får den uppmärksamhet de kräver. Några utvecklar självdestruktivt beteende.

De överdrivet formella och högtravande

Det här beteendemönstret finns inte hos barn utan blir tydligt först i tonåren, eller tidiga vuxenåren. De är högfungerande personer med relativt väl utvecklade språkliga förmågor. De utmärks av ett mycket artigt och formellt beteende. De anstränger sig för att uppföra sig väl genom att strikt följa regler för socialt umgänge men utan att egentligen förstå dem. Därför kan de ha svårt att anpassa sig till förändringar och förstå mer subtila nyanser i umgänget med andra.