Besluta och planera vid förvärvad hjärnskada

Vardagens aktiviteter kan innebära stora utmaningar för personer som fått en hjärnskada. En hjärnskada kan påverka förmågan att initiera, planera och genomföra en uppgift, de så kallade exekutiva funktionerna.

Personer med förvärvad hjärnskada har har exekutiva funktionerna kan ha svårt att upprätthålla dagliga rutiner och att få en balans mellan aktivitet och vila. Det kan också vara svårt för dem att ta ansvar och fatta omdömesgilla beslut.

För många är det också svårt att styra sitt humör och sitt beteende efter situationens krav. Det är inte ovanligt att personer med förvärvad hjärnskada upplever humörsvängningar och svårigheter att uppfatta och ta hänsyn till andra människors behov.

Nedsatt exekutiv förmåga är ofta svår för personen själv och omgivningen att förstå och kan leda till sjunkande självkänsla, självförtroende och relationsproblem.

Habiliteringens insatser

Inom habiliteringen kan personer med förvärvad hjärnskada erbjudas en utredning av hur den exekutiva förmågan har påverkats. Personen själv, dennes närstående och personal får reda på vilka styrkor och svårigheter som finns. De får råd angående strategier och förhållningssätt som kan underlätta för personen att vara aktiv och delaktig.

Habiliteringen ger stöd till personen, närstående och nätverk i att hitta strategier, strukturer och rutiner som kompenserar för nedsatt förmåga. Det kan handla om anpassning av uppgifter och fysiska miljöer med hjälp av till exempel bildstöd, rutinlistor och scheman. 

Kognitiva hjälpmedel som kompenserar för svårigheter kan utprovas och förskrivas - exempelvis elektronisk kalender eller schematavlor. Träning i att använda hjälpmedel sker ofta i samverkan med närstående och nätverk.