Kommunikation vid förvärvad hjärnskada

Efter en förvärvad hjärnskada är det inte ovanligt med en nedsatt förmåga att tala eller att förstå talat språk – afasi. Hjärnskadan kan även innebära motoriska svårigheter som kan inverka på förmågan att kommunicera – dysartri.

En förvärvad hjärnskada kan även leda till nedsättningar inom flera funktioner som krävs för att kommunikationen med andra ska fungera – till exempel förmågan att vara uppmärksam, planera och strukturera, minnas, ta initiativ samt att kunna interagera med andra.

En språklig funktionsnedsättning påverkar en stor del av vardagen. Mycket av kommunikationen sker via språket och att ha en nedsättning påverkar förmågan att vara delaktig, ta emot och ge information och fungera socialt.

Det är viktigt för personer som har svårigheter att kommunicera att människor i omgivningen förstår funktionsnedsättningen och kan ge stöd.

Habiliteringens insatser

Inom habiliteringen utreds personens förmåga att kommunicera och behovet av träning och stöd kartläggs. Personen, närstående och nätverket får information om funktionsnedsättningen och hur de kan ge stöd som underlättar kommunikationen.

Personer med kommunikationssvårigheter kan få behandling och individuellt utformade träningsprogram.

Kommunikationsstöd – alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) - skapas efter personens behov. Hjälpmedel för kommunikation utprovas och förskrivs. Arbetet sker i nära samverkan med närstående och nätverket.

Habiliteringen erbjuder olika former av samtalsgrupper för personer med förvärvad hjärnskada som har kommunikationssvårigheter. Även närstående och personal erbjuds att delta i grupper eller kurser.