Lärande och tänkande vid förvärvad hjärnskada

Förvärvade hjärnskador drabbar ofta individens kognitiva förmågor. Detta påverkar förmågan till lärande och tänkande.

Omfattningen av funktionsnedsättningen varierar men ofta påverkas en rad  funktioner som till exempel mental uthållighet,  minne och uppmärksamhet, förmågan till inlärning eller förmågan till insikt om de egna begränsningarna.  

Barn som drabbats av förvärvad hjärnskada kan ha svårt att tillägna sig grundläggande färdigheter, vuxna kan förlora kunskaper och ha svårigheter med att lära in på nytt.

Efter en förvärvad hjärnskada kan det ta tid för personen och närstående att förstå hur den kognitiva förmågan påverkats. 

Habiliteringens insatser

Inom habiliteringen kan personer med hjärnskada erbjudas en utredning av hur förmågan till inlärning och tänkande har påverkats. Personen själv, dennes närstående och personal får reda på vilka styrkor och svårigheter som finns.

Habiliteringen ger stöd i att anpassa aktiviteter och miljöer för att ge personen möjlighet att vara aktiv och delaktig. Detta arbete sker ofta i samverkan med närstående och nätverk.

Kognitiva hjälpmedel som kompenserar för svårigheter kan utprovas och förskrivas - exempelvis läs- och skrivhjälpmedel. Träning i att använda hjälpmedel sker ofta i samverkan med närstående och nätverk.

Habiliteringen kan ge personen stöd i att tillägna sig eller återhämta kognitiva färdigheter. För barn ges stödet ofta genom samverkan med föräldrar, förskola eller skola.

Vuxna kan få hjälp att hitta sätt att kompensera för färdigheter som de förlorat. Där det är möjligt ges insatsen i samverkan med närstående och nätverk.