Personlig vård vid förvärvad hjärnskada

En person som drabbats av en hjärnskada kan av olika orsaker ha svårt att ta hand om sig själv och sin hälsa.

Nedsatt känsel och motorik kan göra det svårt att till exempel tvätta sig, klä på sig eller att motionera. Nedsatt kognitiv och exekutiv förmåga kan göra det svår att till exempel komma igång med att duscha eller komma ihåg om man ätit eller inte.

Habiliteringens insatser

Inom habiliteringen kan en bedömning av personens förmåga att ta hand om sig själv i vardagen göras. Individen, närstående och personal kan få information och råd angående hjälpmedel och strategier för att underlätta för individen att bli delaktig eller självständig.

Många personer med förvärvad hjärnskada behöver underlag för att få insatser från samhället, till exempel personlig assistans. Habiliteringen kan i vissa fall skriva intyg för detta.

Träning av aktiviteter inom personlig vård sker oftast i det egna hemmet. Habiliteringen kan ge stöd i att lägga upp träningen, oftast i samverkan med närstående och personal. Träningen syftar till att personen ska bli självständig eller delaktig, till exempel att kunna duscha själv eller att kunna tvåla in en del av kroppen själv.

Hjälpmedel kan förskrivas för att underlätta för personen att sköta sin personliga vård. Ibland behöver bostaden anpassas och då kan habiliteringen ge råd och stöd vid ansökan. Hjälpmedel för personlig vård kan även vara kognitivt stöd.

I personlig vård ingår även att ta hand om sin hälsa och friskvård. Rådgivning om kost, träning i att laga mat, anpassad matsedel kan vara insatser som ges både individuellt och i grupp. Habiliteringen erbjuder stöd i att hitta former för fysisk aktivitet och möjlighet att få anpassad träning.