Viktiga livsområden vid förvärvad hjärnskada

En förvärvad hjärnskada innebär en stor förändring i livssituationen. Sysselsättning, utbildning, ekonomi och fritid är områden där personer med förvärvade hjärnskador ofta upplever begränsad delaktighet och självständighet.

Personer med förvärvade hjärnskador kan ha svårigheter i att delta i samhällsgemenskapen. Ofta handlar det om att samhället brister i tillgänglighet och att personens delaktighet därmed begränsas. Men det kan även vara så att personen har funktionsnedsättningar som hindrar, låg tilltro till sin egen förmåga eller bristande motivation till att delta. Många gånger är även bristande ekonomiska resurser en anledning till att personen inte deltar i aktiviteter utanför hemmet.

Habiliteringens insatser

Habiliteringens utredningar och bedömningar kan bilda underlag för intyg som ibland krävs för att personen ska kunna leva som andra och få tillgång till service och rättigheter i samhället – till exempel daglig verksamhet. Habiliteringen kan även informera om lagar, rättigheter och godmanskap. Det finns även en skrift som kort beskriver SoL och vid funktionsnedsättning.

Habiliteringen kan ge stöd till personer med hjärnskada som går i skola eller utbildar sig. Personal i skola/utbildning kan få information om personens hjärnskada, konsekvenser av skadan och personens behov av stöd.

Utprovning av hjälpmedel, anpassningar av aktiviteter och anpassningar av miljön är insatser som kan underlätta för personen med hjärnskada att delta i undervisningen. Habiliteringen samverkar med kommunens verksamheter för barn i behov av särskilt stöd och med Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM.

Utprovning och förskrivning av kognitiva hjälpmedel och anpassningar kan göra att personen blir delaktig i sin ekonomi - till exempel för att göra inköp, betala räkningar eller planera sin ekonomi.

Habiliteringen uppmärksammar behovet av stöd för fritidsaktiviteter till exempel genom att ge information om föreningar som erbjuder olika aktiviteter. Se Funktionshindersguiden för tips på fritidsaktiviteter

StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd vänder sig till personer med kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter. StoCKK erbjuder utöver utbildning och konsultation, öppna visningsmiljöer med exempel på hjälpmedel, anpassningar och datorbaserat stöd. Till visningsmiljöerna är alla välkomna utan anmälan eller tidsbokning.

UNG Samtalsgrupper vänder sig till personer som är mellan 15 och 25 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller/och rörelsenedsättning. På UNG Samtalsgrupper träffar man andra unga människor i liknande situation. Både för att prata om och höra hur andra tänker om sånt som hör till livet, men också för att ha kul och umgås.

Taltjänsttolkning kan bidra till att personen blir självständig eller delaktig i att ta hand om viktiga livsområden, exempelvis för att betala räkningar, söka fonder eller ha kontakt med myndigheter.