Barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet

Dövblindhet är en omfattande funktionsnedsättning som gör att man kan behöva hjälp i vardagen i alla åldrar.

Kombinationen syn- och hörselnedsättning gör att man har omfattande problem gällande kommunikation, information och orientering samt att man är i stort behov av hjälpmedel och personligt stöd.

Barnets utveckling

Barn med både syn- och hörselskada behöver extra mycket stöd och uppmuntran för att upptäcka och utforska omvärlden. För att utvecklas är det viktigt att barnet själv får upptäcka sina förmågor och begränsningar. Människor i omgivningen kan och bör hjälpa barnet med är att hitta sätt att uttrycka sig och kommunicera med omvärlden.

Det är inte ovanligt att barn kan ha dövblindhet, utan att omgivningen ser funktionsnedsättningen. De gör att man inte heller drar rätt slutsatser om nedsättningen som orsak till de utvecklings- och inlärningsproblem som barnet har.

De individuella skillnaderna mellan barnen med syn-hörselnedsättning kan vara mycket stora, vilket innebär att det är viktigt att se det enskilda barnets behov. 

Vikten av att tidigt kunna kommunicera

Olika saker påverkar barnets framtida förmåga att kommunicera, ta in information och orientera sig. Ibland finns det syn- och/eller hörselrester som är användbara i kommunikationen. I andra fall behöver man använda sig av det taktila sinnet (känsel), lukten och smaken.

För ett barns utveckling är det viktigt att kunna dela erfarenheter och upplevelser med sina föräldrar och samspel med andra. Att kommunicera med andra är något som påverkar barnets känslomässiga och sociala utveckling.

När det gäller ett barn med medfödd dövblindhet är det viktigt att hitta metoder för att barnet ska kunna orientera sig, samspela och kommunicera och att man försöker göra det så tidigt som möjligt. När barnet börjar skolan bör det göras en pedagogisk kartläggning av barnet, som kan ligga till grund för de pedagogiska strategier skolan väljer.

Förskola och skola

Det finns inga speciella förskolor för barn med dövblindhet. Om funktionsnedsättningen är lindrig kan man gå i vanlig förskola.

På fem orter i Sverige finns statliga specialskolor för barn och unga med grav hörselnedsättning/dövhet. Där kan även barn och unga med dövblindhet gå i skola.

Identitet

Eftersom dövblindhet är en omfattande kommunikationsnedsättning är det lätt att känna sig isolerad. Det kan därför vara bra för personer med dövblindhet att träffa andra med samma funktionsnedsättning. Det är viktigt både för identiteten och självförtroendet och för att känna samhörighet och gemenskap.

Senare inträffad dövblindhet

Hur det är att leva med senare inträffad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet skiljer sig från person till person.  Graden av funktionsnedsättning och vem man är som person påverkar hur man hanterar konsekvenserna av funktionsnedsättningarna.

Att hantera ständig förändring

Det är ganska vanligt att personer med förvärvad dövblindhet har en progredierande sjukdom som gör att synen eller hörseln gradvis försämras. När man lärt sig ett sätt att förhålla sig, kanske synen eller hörseln försämras ytterligare, vilket innebär att man måste hitta nya lösningar. Förändringarna innebär att individen måste lära sig nya strategier för kommunikation, om de ursprungliga sätten inte längre räcker till, för att göra sig förstådd eller inhämta information.