Orsaker till dövblindhet

Dövblindhet beräknas i 80 procent av fallen ha genetiska orsaker. Övriga kända orsaker är infektioner och olika typer av olycksfall.

Det finns ett 50-tal olika syndrom som kan leda till dövblindhet. Bland dem är CHARGE syndrom, Ushers syndrom, Downs syndrom och Alströms syndrom de vanligaste. Syndromen ger upphov till genetiska avvikelser som kan leda till dövblindhet.

Infektioner och skador

Hjärnhinneinflammation är en infektion som kan resultera i dövblindhet. 

Röda hund, Rubella infektion, under första delen av en graviditet kan ge fostret svåra skador. Risken är störst under de första sexton veckorna av graviditeten.

Förlossningsskador eller för tidig födsel kan också ge dövblindhet.

En stor grupp av personer med dövblindhet har orsaker i åldersförändringar som ger nedsättning av syn och hörsel.

CHARGE syndrom

CHARGE syndrom innebär att man har en kombination av specifika missbildningar i vissa organ. Hos 80 procent av alla med CHARGE finns någon form av ögonmissbildning. Den kan vara ensidig eller dubbelsidig och svårighetsgraden varierar.

90 procent har också öronavvikelser, där det kan handla om missbildningar av både inner- och ytterörat. Det är svårt att ställa diagnos, men man beräknar att cirka tio barn per år föds med syndromet i Sverige.

Ushers syndrom

Uschers syndrom är en ärftlig sjukdom. Den är recessiv, vilket betyder att båda föräldrarna måste bära på det genetiska anlaget för att barnet ska få Ushers syndrom. Det är ett syndrom som finns i olika typer, men gemensamt är att alla innebär syn- och hörselförändringar.

Downs syndrom

Downs syndrom är en intellektuell funktionsnedsättning av varierande grad. Personer med Downs syndrom har ofta nedsatt syn och/eller hörsel. Downs syndrom beror på en avvikelse på kromosom 21.

Alströms syndrom

Alströms syndrom är en sällsynt, ärftlig sjukdom som bland annat kännetecknas av tidig svår synnedsättning och hörselnedsättning. I Sverige hade tio familjer med sjukdomen identifierats år 2009.

Viktigt att fastställa orsaken

Det kan ha stor betydelse att känna till den grundläggande orsaken till dövblindhet. Det ger möjlighet att tidigt konstatera symtom, som kräver en speciell behandling.

En exakt diagnos innebär också att man kan fastställa om sjukdomen är genetisk. Att fastställa om den är ärftlig kan vara viktigt för att förstå orsaken och för att familjen ska kunna söka information under olika faser i livet.