Vanliga svårigheter vid dövblindhet

Situationer som kräver kommunikation och socialt samspel kan innebära stora svårigheter för personer med syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. Svårigheter att göra sig förstådd och ta in information kan leda till isolering för den enskilde.

För personer som ser och hör dåligt kan det vara svårt att kommunicera med andra människor. Det går inte att höra vad människor runt omkring säger eller pratar om och det är svårt att ha uppsikt över vad som händer på längre avstånd. För att en person med en grav hörselnedsättning ska kunna delta i sociala situationer, krävs ett direkt tilltal, så att personen får möjlighet att rikta sin koncentration på samtalet eller annan form av kommunikation.

Personer med dövblindhet kan även ha svårt att orientera sig i miljön. Ofta klarar sig personen bra i kända miljöer, som hemma och i närmiljö, men i främmande miljöer är det omöjligt att orientera sig utan hjälp.

Tidig inträffad dövblindhet

Personer med tidig inträffad dövblindhet har ofta andra funktionsnedsättningar som komplicerar tillvaron ytterligare. Det kan till exempel vara epilepsi, rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Dessa faktorer påverkar möjligheterna att kunna leva ett aktivt liv och känna sig delaktig.

Intellektuell funktionsnedsättning medför nedsatt intellektuell förmåga med bland annat begränsad minnes- och inlärningskapacitet. En person med dövblindhet och intellektuell funktionsnedsättning har mycket stora behov av individuellt anpassade tillfällen för inlärning för att kunna utvecklas. Tillgodoses inte dessa behov riskerar individen en fortsatt eftersläpning med ett allt mer begränsad delaktighet som följd. Särskilt viktigt är att personen hittar sätt att kommunicera på.

Senare inträffad dövblindhet

Personer med senare inträffad dövblindhet har ofta en sjukdom, som innebär en gradvis ökande funktionsnedsättning av syn och hörsel. Konsekvenserna av detta kan bli att personen måste byta språk eller kommunikationssätt, allteftersom tiden går. Personen kan till exempel få ett behov av alternativt utformad information och alternativa sätt att kommunicera. Det kan också bli aktuellt med anpassningar till nya tekniska hjälpmedel och i vissa situationer användning av tolk.