Stöd och insatser vid dövhet

Inom Habilitering & Hälsa finns Tolkcentralen och Dövteamet som erbjuder insatser till döva och hörselskadade teckenspråksanvändare och deras anhöriga. Dövteamet ger också information, råd och stöd till samhällsinstanser vid behov.

Dövteamet

Dövteamet erbjuder råd och stöd till vuxna teckenspråkiga döva och hörselskadade genom en bredd av insatser.  På Dövteamet arbetar kuratorer, specialpedagoger och psykologer . Samtliga behandlare är teckenspråkiga och har kunskap om dövas livsvillkor och historia.

Kontakten med Dövteamet kan vara i form av korta och specifika insatser eller långvariga kontakter med olika typer av stöd. Dövteamet erbjuder både individuella insatser och insatser i grupp.

Till Dövteamet kommer både döva som vuxit upp med teckenspråk och de som fått tillgång till teckenspråk senare i livet. Gemensamt för Dövteamets besökare är att de önskar få råd och stöd direkt på teckenspråk utan att använda tolk.

Det individuella stödet kan bestå av samtalskontakter vid olika typer av förändringar i livet, stresshantering och föräldraskap. Dövteamet erbjuder också samhällsinformation och stöd i kontakt med myndigheter.

Dövteamet erbjuder olika pedagogiska insatser i syfte att öka personens självständighet och tilltro till den egna förmågan. Detta sker bland annat genom att praktiskt öva på de saker man behöver stöd med. Det kan handla om att använda internet för att kunna inhämta information och utföra ärenden själv eller att Dövteamet följer med som stöd vid möten och vid kontakter med olika samhällsinstanser. I kontakter med myndigheter kan svårigheter och missförstånd uppstå om tjänstemän saknar kunskap om dövas livsvillkor och kultur. Dövteamet kan fungera som en länk mellan den döva personen och det hörande samhället för att hen ska få hjälp och stöd på ett relevant sätt.

Gruppverksamheten är ofta inriktad på förebyggande arbete som stresshantering, främja delaktighet och stärka föräldraskap.

> Dövteamet

Tolkcentralen

Tolkcentralen är en verksamhet inom Habilitering & Hälsa som erbjuder teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning samt tolkmetoden TSS (tecken som stöd) till döva, hörselskadade och personer med dövblindhet som är folkbokförda i Stockholms län. Tolkcentralen tar emot och förmedlar beställningar av tolkar. Tolkcentralen ansvarar också för bildtelefontolkning samt tolkning vid akuta situationer.​

> Tolkcentralen