Flerfunktionsnedsättning

Personer med flerfunktionsnedsättning har en kombination av grav rörelsenedsättning och måttlig till grav intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) vilket leder till ett stort behov av omvårdnad.

> Vad innebär en flerfunktionsnedsättning
​> Kommunikation

> Vanliga svårigheter
> Habiliteringens stöd och insatser
> Övrig hälso- och sjukvård
> Samhällets stöd
> Vägledning 

Vad innebär en flerfunktionsnedsättning? 

En flerfunktionsnedsättning innebär att förmågor som att förstå, kommunicera och att kunna röra sig självständigt är mycket begränsade. Etersom flerfunktionsnedsättningen leder till nedsatt självständighet, svårigheter att uttrycka sina behov samt att värna om sin integritet ställs höga krav på personer i närmiljön. Omgivningen har därför en avgörande roll i att hitta sätt att kommunicera och att tolka viljeyttringar.

Kommunikation

Den närmaste omgivningen behöver lära sig att förstå personens sätt att kommunicera på. Det kan handla om kommunikation via till exempel kroppsspråk, mimik, ljud och förändrad andning.

Personer med flerfunktionsnedsättningar behöver någon slags AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation). AKK är ett samlingsnamn för olika kom­muni­ka­tionssätt och kan vara allt från enkla bilder eller fotografier till talapparater och datorer med olika styrsätt. Vid alla former av AKK är omgivningens stöd avgörande för hur kommunikationen kommer att fungera. 
> Om AKK – habilitering.se 
> Om Habiliteringens resurscenter
> Om kommunikation vid sjukvårdsbesök – habilitering.se 

Vanliga svårigheter

Personer med flerfunktionsnedsättning har ofta ät- och sväljsvårigheter, smärta och tonusförändringar (förändringar i musklernas funktion).
> Vanliga svårigheter – habilitering.se 

Habiliteringens stöd och insatser

Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk. 
> Om Habilitering & Hälsa – habilitering.se 
> Ansökan – habilitering.se 

Övrig hälso- och sjukvård

En person med flerfunktionsnedsättning behöver ofta ha tät och kontinuerlig kontakt även med annan hälso- och sjukvård. 
> Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning – habilitering.se
> Hälso- och sjukvård för vuxna med flerfunktionsnedsättning – habilitering.se 
>  Tandvård för vuxna med flerfunktionsnedsättning – habilitering.se 
> Gynekologmottagningar tillgängliga för alla – habilitering.se 
> Vikförändringar och våg – habilitering.se  

Samhällets stöd

Webbplatsen Funktionshindersguiden ger information om samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. Guiden hjälper dig att hitta rätt oavsett vilken myndighet eller organisation som står för stödet.
> funktionshindersguiden.se

Vägledning

Har du frågor, synpunkter eller förbättringsförslag gällande samhällets vård- och stödinsatser för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning är du välkommen att kontakta vår vägledare Camilla Gustafsson telefon 08-123 35 012.
> Vägledare – habilitering.se
> Broschyr om vägledare – habilitering.se