Övrig hälso- och sjukvård för personer med flerfunktionsnedsättning

Här samlar vi information om hälso- och sjukvård inom Stockholms län för personer med flerfunktionsnedsättning.

Personer med flerfunktionsnedsättning drabbas ofta av komplexa medicinska problem. Vård av personer med nedsatt autonomi och nedsatt kommunikationsförmåga är högt prioriterat enligt hälso- och sjukvårdslagen. För att kunna ge god sjukvård till personer med flerfunktionsnedsättning krävs särskild kunskap och förutsättningar: 

Mer tid
Ett bokat besök tar väsentligt längre tid än vanligt eftersom mer tid behövs för förflyttningar, anamnes (sjukdomshistoria), att kommunicera och undersöka. Det kan även gå åt mer tid för vårdgivaren att samordna insatser inför eller efter patientbesök.

Tillgänglighet
Lokalerna vid vårdmottagningarna måste vara fysiskt tillgängliga för personer som använder rullstol. Många patienter kräver lyft för att kunna förflytta sig. En bredare brits behövs för till exempel patienter som har ofrivilliga rörelser för att deras säkerhet i undersökningssituationen ska kunna garanteras. 

Det är viktigt att sjukvårdspersonalen har kunskap om kognitiv tillgänglighet och intellektuell funktionsnedsättning för att patienten ska känna sig trygg och kunna kommunicera och vara så delaktig som möjligt under besöket. Det är även viktigt att vårdgivaren ger tydlig information om vårdens rekommendationer, gärna skriftligt, för att informationen ska nå fram till övrig personal och andra berörda i patientens närhet. Det kan handla om nya rutiner, mediciner, hjälpmedel och vem som är ansvarig för vad.

Medföljande person
Det är viktigt att patientens kommunikationshjälpmedel och lyftsele tas med till varje vårdtillfälle. Den medföljande personen måste ha god kännedom om patienten och den medicinska bakgrunden för att en bra anamnes ska kunna ges.

Vägledning
Har du frågor gällande samhällets vård- och stödinsatser för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning är du välkommen att kontakta vår vägledare Camilla Gustafsson telefon 08-123 35 012.

> Om kommunikation och kommunikationsstöd vid vårdsituationer – habilitering.se  
> 1177.se
> Hembesök av jourläkare – 1177.se​
> Informationshjälpmedlet "Min bok" – 1177.se
> Missnöjd med vården – 1177.se
> Vägledare – habilitering.se