För yrkesverksamma och närstående

Här finns information för dig som är personlig assistent, boendepersonal, god man, personal på daglig verksamhet samt för dig som är anhörig/närstående till personer med flerfunktionsnedsättning.

> Anhörigstöd 
> Appen RättVisat – mitt digitala kommunikationspass
> Appsök
> Bibliotek 
> Boktips
> E-utbildning om basala hygienrutiner
> Folkhälsomyndigheten – "Rena händer räddar liv"
> Forum Carpe
> Funka olika-podden
> Funktionshindersguiden
> Habiliteringscenter i Stockholms län
> Hitta rätt
> Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga
​> Kunskapsguiden
​> Min bok – ett informationshjälpmedel
> NKA – Nationellt kompetenscentrum anhöriga
> Patientnämnden
> Habiliteringens resurscenter
​> Sällsynta diagnoser
> VUB-teamet


Anhörigstöd 

Här hittar du information om vilket stöd du kan få som anhörig/närstående till en person med funktionsnedsättning. Anhörig/närstående är till exempel barn, syskon, förälder, mor- och farföräldrar, partner eller en nära vän. 
> Anhöriga och närstående – habilitering.se
> Anhörigstöd – 1177.se
> Kommunlänkar om anhörigstöd funktionsnedsättning – 1177.se

Appen RättVisat – mitt digitala kommunikationspass

I appen RättVisat kan man lägga in text, ljud, bild och film som kan underlätta kommunikation och information i vardagen.Genom detta digitala kommunikationspass kan information presenteras på ett lättillgängligt sätt. I nuläget kan appen laddas ned till Ipad.  
> RättVisat - mitt digitala kommunikationspass – brackediakoni.se 

Appsök 

AppSök är en webbsida, där du hittar information om appar som är analyserade utifrån hur tillgängliga de är för människor med funktionsnedsättningar. De fokuserar särskilt på appar som kan ge extra stöd i vardagen och är gratis för privatpersoner. Yrkesverksamma kan skaffa ett abonnemangsavtal för att få tillgång till fler sökmöjligheter och mer information som till exempel tillgänglighetsnivåer.
> appsök.se

Bibliotek

Habilitering & Hälsa har ett bibliotek där man kan låna böcker, filmer och läsa tidningar och hitta informationsmaterial om funktionsnedsättningar. Man kan även låna böcker på sjukhusbiblioteken
> Biblioteket på Habiliteringens resurscenter 
> Sök bland böcker på biblioteken i Stockholms läns landsting – biblioteken.sll.se 
> Skaffa lånekort – biblioteken.sll.se

Boktips

 • ​Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder.
  Ann-Kristin Ölund
 • Epilepsiboken
  Svenska epilepsiförbundet
 • När du ler stannar tiden
  Anna Pella
 • Du får väl säga som det är
  Christina Renlund
 • Kommunikativ omvårdnad. Finns som bok och DVD.
  Boel Heister Trygg
 • > Boktips från NKA – anhoriga.se

E-utbildning om basala hygienrutiner

All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. För att möjliggöra detta används i Sverige arbetssättet basala hygienrutiner. Denna webbbaserade utbildning är cirka 15 minuter lång och ger dig grundläggande kunskaper i ämnet. 
> E-utbildning basala hygienrutiner – vårdgivarguiden.se 

Folkhälsomyndigheten – "Rena händer räddar liv" 

Folkhälsomyndigheten och SKL har tagit fram materialet Rena händer räddar liv för att stödja vård- och omsorgspersonal i att förbättra handhygienen. Här finns affischer, broschyrer och föreläsningspresentationer.
> Rena händer räddar liv – folkhalsomyndigheten.se 

Forum Carpe

Forum Carpe arbetar med kompetensutveckling inom området funktionsnedsättningar för anställda - alla yrkeskategorier på alla nivåer hos såväl kommunala som privata utförare samt myndighetsutövare i Stockholms län.
> Forum Carpe – forumcarpe.se
> Kalendarium – forumcarpe.se 

Funka olika-podden

Funka olika är en podd om funktionsnedsättningar och habilitering. Podden tar upp allt från diagnoser och behandlingar till kommunikation och hälsa. Podden tar upp flera områden, bland annat finns flera avsnitt om "Flerfunktionsnedsättning" och om "Anhöriga och nära".
> Funka olika-podden – habilitering.se

Funktionshindersguiden

​Habilitering & Hälsas webbplats som ger information om stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
> Funktionshindersguiden – habilitering.se 

Habiliteringscenter i Stockholms län

På ett habiliteringscenter ges råd, stöd och behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning, samt råd och stöd till anhöriga och yrkesverksamma. Syftet med habiliteringsinsatserna är att förebygga och minska svårigheter som funktionsnedsättningen kan ge i det dagliga livet. 
> Om våra habiliteringscenter – habilitering.se

Hitta rätt

Hitta rätt är en informationskarta som Habilitering & Hälsa tagit fram. Hitta rätt beskriver vart man kan vända sig med olika frågor inom funktionshindersområdet när det gäller till exempel bidrag, insatser och vård.
> Hitta rätt – habilitering.se  

Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga

Kris- och samtalsmottagningen vänder sig till föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, partner, barn eller andra nära anhöriga till personer med funktionsnedsättning som får eller har rätt att söka behandlingsinsatser inom Habilitering & Hälsa.
Kris- och samtalsmottagningen – habilitering.se 

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden är en nationell webbplats som presenterar samordnad information och webbaserade utbildningar för att öka kunskapen inom vård och omsorg om bland annat funktionsnedsättningar. Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt flera statliga myndigheter.
> Delaktighet –  kunskapsguiden.se 
> Ett gott samspel – kunskapsguiden.se
> Funktionshinder – kunskapsguiden.se
> Stödja vuxna personers vilja – kunskapsguiden.se  
> Yrkesintroduktion för basperonal som arbetar med personer med funktionsnedsättning – kunskapsguiden.se 

Min bok – ett informationshjälpmedel

Min bok är ett informationshjälpmedel för personer som har många kontakter inom vård och omsorg. Min bok kan vara till nytta för vård- och omsorgspersonal och avlastande för anhöriga. Boken samlar viktig information som man vill och behöver sprida till andra.
> Min bok – 1177.se Jönköping

NKA (Nationellt kompetenscentrum anhöriga)

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska enligt Socialstyrelsens instruktioner medverka till en långsiktig kunskapsuppbyggnad kring frågor som rör anhörigas situation och hur stödet till anhöriga kan ges på bästa sätt. NKA arbetar även med kunskapsspridning och kunskaps- och erfarenhetsutbyte riktat till anställda inom vård och omsorg, politiker, chefer och intresseorganisationer. Här finns information till alla intresserade i form av informationstexter och filmade utbildningar. 
> NKA om flerfunktionsnedsättning – anhoriga.se 
> Filmade utbildningar om flerfunktionsnedsättning – anhoriga.se 
> Information om studiecirkeln "När jag inte längre är med" – anhoriga.se 
> NKAs kalendarium för webbinarier och konferenser – anhoriga.se 

Patientnämnden

Till Patientnämnden kan patienter eller närstående vända sig med synpunkter och klagomål på vården. Det kan exempelvis handla om bemötande, behandling, tillgänglighet, information, omvårdnad eller administrativa problem. Man kan få hjälp att anmäla specifika händelser eller få stöd och rådgivning anononymt. 

Patientnämnden är en opartisk länk mellan vård och patienter och stödjer patienter eller närstående i kontakten med vårdgivarna. Genom att vända sig till patientnämnden hjälper man till att uppmärksamma fel och brister i vården. Alla synpunkter är värdefulla eftersom de kan bidra till en bättre kvalitet och patientsäkerhet.
> Patientnämnden – sll.se 

Habiliteringens resurscenter

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning till alla som vill veta mer om funktionsnedsättningar, om kommunikativt och kognitivt stöd och om samhällets övriga stöd. Centret ger behandlande insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd till barn och vuxna med autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och förvärvad hjärnskada. Här finns bland annat ett bibliotek, en visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd och en frågetjänst om samhällets stöd vid funktionsnedsättning som är öppen för alla. 
> Habiliteringens resurscenter

Sällsynta diagnoser

Till de sällsynta diagnoserna räknas sjukdomar eller skador som finns hos högst 100 personer per miljon invånare och som leder till omfattande funktionsnedsättning. 
> Sällsynta diagnoser – habilitering.se 

VUB-teamet

VUB-teamet är ett tvärprofessionellt team specialiserat för vuxna med utvecklingsstörning och svåra beteendeproblem. Teamet är ett komplement till ordinarie vårdutbud och ett samarbete mellan psykiatri och habilitering. 
> VUB-teamet – norrastockholmspsykiatri.se