Intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)

Ungefär en procent av befolkningen i Sverige har en intellektuell funktionsnedsättning (tidigare kallat utvecklingsstörning). Personer som har en intellektuell funktionsnedsättning har ofta även andra funktionsnedsättningar, som till exempel rörelsehinder, cerebral pares, autism, eller en syn- eller hörselnedsättning. Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning, som innebär allt från en mycket svår funktionsnedsättning, till att personen med visst stöd kan leva ett självständigt liv.

Barn

Intellektuell funktionsnedsättning visar sig på olika sätt hos barn. Barn med intellektuell funktionsnedsättning utvecklas som andra barn inom flera områden men i långsammare takt. Grundläggande behov och känslor är de samma som hos alla barn, men barn med intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårare att uttrycka sina behov.

Barn med svår funktionsnedsättning kan helt sakna tal och barn med lindrigare har ofta en försenad språk- och talutveckling. Detta ställer krav på omgivningens förmåga att tolka och förstå barnets kommunikation. Ofta behöver man använda kompletterande kommunikationsstöd som tecken eller bilder. Ett barn med intellektuell funktionsnedsättning behöver också mer stöd och uppmuntran från vuxna än andra barn.

Ungdomar och vuxna

Gemensamt för personer med intellektuell funktionsnedsättning, är att man uppfattar och förstår sin omvärld på ett mer konkret sätt än andra. Man har ofta svårigheter att använda och tolka abstrakta symboler som siffror och bokstäver. Man har också ofta svårigheter med att planera, kontrollera och värdera det egna handlandet i olika situationer. Det innebär att man har mer eller mindre svårt att anpassa, utvärdera och förändra det egna beteendet.

I vardagen kan det här innebära att man får svårt att komma igång och göra saker eller att avgöra när man är färdig. De flesta med intellektuell funktionsnedsättning behöver stöd under hela sitt liv för att klara sin vardag. Många bor i en gruppbostad och har en anpassad daglig sysselsättning, andra kan leva ett relativt självständigt liv och ha en egen bostad med stöd.

En person med funktionsnedsättningen utvecklas under hela livet även om den intellektuella utvecklingen stannar av. Man får nya erfarenheter och behoven förändras.

Människor med intellektuell funktionsnedsättning är unika personer med olika talanger, personligheter, styrkor, svagheter och behov, precis som alla andra. Men funktionsnedsättningen innebär en långsammare utvecklingstakt under barn- och ungdomsåren och finns sedan med under hela livet. Det medför svårigheter att ta emot och bearbeta information, att bygga upp egen kunskap och att använda sig av den kunskap man har.

De här svårigheterna beror dels på en nedsatt intelligens, dels på en nedsatt adaptiv förmåga. Adaptiv förmåga är att kunna anpassa sig till omgivningen och klara sin vardag, till exempel att sköta sitt hem och att hantera pengar.

Istället för begreppet intellektuell funktionsnedsättning används ibland utvecklingsstörning begåvningsnedsättning, förståndshandikapp, mental retardation, eller kognitiv funktionsnedsättning.

Filmer om intellektuell funktionsnedsättning

Läkare berättar om intellektuell funktionsnedsättning


Hur fungerar hjärnan när man har intellektuell funktionsnedsättning


Om hur det är att vara ung och ha IF

Hur är det att vara ung och ha IF (intellektuell funktionsnedsättning)? Titta på alla filmerna med Linda, Nicolas och Mariusz.
> Filmer om att vara ung och ha IF

Om hjärnan ur Ninjakoll 1 – Youtube
 


Mer information på andra webbplatser

> Intellektuell funktionsnedsättning på 1177 Vårdguiden