Rörelsenedsättning

En rörelsenedsättning innebär en fysisk begränsning, som påverkar en persons förmåga att utföra uppgifter, som kräver motorisk samordning och kontroll. Rörelsenedsättningar kan vara medfödda eller förvärvade, grava eller lindriga. En rörelsenedsättning kan antingen vara tillfällig eller bestående. Till rörelsenedsättningar räknas bland annat gångsvårigheter, svårigheter att förflytta sig, använda armar och händer, äta, prata eller att ha svårt att hålla en upprätt position.

I Sverige finns omkring 560 000 personer med rörelsenedsättning över 16 år och omkring 7000 barn har nedsatt rörelseförmåga.

Flera diagnoser och sjukdomar kan medföra rörelsenedsättning, exempelvis medfödda eller förvärvade hjärnskador, ryggmärsbråck, neurologiska sjukdomar och muskelsjukdomar. Ett rörelsehinder kan innebära att man behöver stöd, hjälp och omvårdnad i sin vardag, samt tekniska hjäälpmedel

Svårigheter

Personer med rörelsenedsättning har mycket varierande svårigheter och behov. Även en lindrigare rörelsenedsättning kan ha stor påverkan på kroppen och orsaka snedbelastning, ledbesvär och ryggproblem.

Rörelsenedsättning kan förekomma som en del av till exempel flerfunktionsnedsättning eller ibland som en följd av cerebral pares, CP. Då kan en mycket stor del av kroppen vara påverkad och bristen på rörelse kan få långtgående konsekvenser för flera processer i kroppen, som mag/tarm, blodcirkulationen och syresättningen av blodet. Bristande rörlighet kan även påverka andning och förmågan att göra sig av med slem i luftvägarna.

Leva med rörelsenedsättning

Personer med rörelsehinder möter ofta praktiska svårigheter. Många behöver stöd att träna upp, utveckla och sedan bevara sin rörelseförmåga. En person med varaktig rörelsenedsättning kan behöva hjälpmedel för att klara av sin vardag. Samhället är inte alltid inrättat för den som går med kryckor eller tar sig fram med rullstol. Omgivningen gör då funktionsnedsättningen till ett hinder.

I en anpassad och tillgänglig miljö och med användande av hjälpmedel kan en person med nedsatt rörelseförmåga bli delaktig och leva ett självständigt liv. 

Förändring över tid

Motoriska funktionsnedsättningar kan förändras och ibland förvärras med åren. Ökad svaghet när man växer, felställningar, brist på fysisk träning, smärta och spasticitet kan vara orsaker till att rörelseförmågan försämras. Då förändras även behovet av insatser. För att klara sin vardag kan en person med rörelsenedsättning behöva träna upp nya färdigheter, anpassa sitt hem och sin skol- eller arbetsmiljö på nya sätt och få anpassade och ändamålsenliga hjälpmedel.

Kunskapsteam för ryggmärgsbråck

Habilitering & Hälsa har ett kunskapsteam för ryggmärgsbråck. Ryggmärgsbråck är en medfödd missbildning i ryggmärgen som ofta leder till fysisk och psykisk funktionsnedsättning. 

> Kunskapsteam för sällsynta diagnoser