Neuromuskulära sjukdomar

Det finns ett stort antal neuromuskulära sjukdomar. Gemensamt för alla är att de leder till nedsatt muskelfunktion.

Vissa sjukdomar ger stelhet och smärtor i musklerna. Stor uttröttbarhet är ett annat vanligt symptom. Det finns stora variationer mellan de olika sjukdomarna vad gäller när symptomen visar sig och hur sjukdomen fortskrider. 

Många av sjukdomarna är ärftliga, många är mycket sällsynta.

Några exempel på neuromuskulära diagnoser

  • Dystrofi a myotonica

  • Duchennes muskeldystrofi

  • Limb-girdle muskeldystrofi

  • Beckers muskeldystrofi

  • Kongenital muskeldystrofi

  • Charcot-Marie-Tooth muskelatrofi

  • Spinal muskelatrofi

Det finns för närvarande ingen botande behandling vid neuromuskulär sjukdom. Däremot kan en hel del göras i behandlingsväg för att motverka symptomen. Fysisk aktivitet och träning utifrån egna förutsättningar och sjukdomens art är viktigt, liksom att hitta bra hjälpmedel och anpassa bostad, arbetsplats osv. Möjlighet till psykosocialt stöd för diagnosbärare och anhöriga är av stor vikt, liksom tillgång till genetisk rådgivning.

Kunskapsteam för neuromuskulära sjukdomar

Habilitering & Hälsa har ett kunskapsteam för neuromuskulära sjukdomar. Om du har frågor om kunskapsteamet eller neuromuskulära sjukdomar, kan du ta kontakt med Kristina Gustafsson Bonnier som samordnar teamen. Se länk för kontaktuppgifter och mer information om kunskapsteamen.

> Kunskapsteam