Social förmåga och samspel

Vi använder vår förmåga till socialt samspel i alla kontakter med andra människor, från det att vi föds och igenom hela livet.

Den sociala förmågan kan tränas individuellt eller i grupp, exempelvis i lek eller samtal. Att ha social kompetens eller förmåga att samspela i sociala situationer är grundläggande i samvaron med andra människor.

När man talar om social förmåga menar man exempelvis förståelsen av sociala normer som turtagning, hänsyn och rättvisa, samarbetsförmåga, förmågan att förstå andra människors perspektiv och behov. Det handlar också om att ha en egen initiativförmåga och att kunna vara flexibel i samvaron med andra människor.

Svårigheter med samspel

Den sociala förmågan tränar och utvecklar vi tillsammans med andra människor under hela livet. Om man har en begränsad förmåga till socialt samspel kan det exempelvis innebära:

  • Bristande förståelse av att det finns en skillnad mellan egna och andra människors tankar, känslor och handlingar.
  • Bristande förmåga till social och känslomässig ömsesidighet.
  • Att man har svårt att förstå sociala normer.
  • Att man saknar initiativförmåga att knyta kontakter med andra.

Det bli också svårare att samspela med andra  om man har en begränsad kommunikationsförmåga. De här bristerna gör att man kan få svårigheter i olika slags sociala kontakter – när man leker, ska samarbeta med andra eller umgås med vänner.

Hos personer med diagnoser inom autismspektrumet, som autism och Aspergers syndrom, ingår svårigheter med socialt samspel, men även hos personer med utvecklingstörning kan den sociala förmågan vara begränsad.

Adhd kan också påverka förmågan till samspel med andra. Förmågan till socialt samspel tros hänga ihop med vissa kognitiva förmågor, som är påverkade vid dessa diagnoser.

Insatser från habiliteringen

Inom habiliteringen finns kunskaper om hur man kan träna den sociala förmågan. På våra habiliteringscenter finns specialpedagog, kurator och psykolog som har kunskaper om vad det innebär att leva med en begränsad förmåga till socialt samspel.

Insatserna kan innefatta individuella stödsamtal eller social träning i olika former av gruppverksamhet, exempelvis lekgrupp för barn eller samtalsgrupp för vuxna.

Det kan också handla om att lära sig förstå sociala skeenden genom så kallade sociala berättelser eller seriesamtal. Detta innebär att man tillsammans med en närstående eller personal använder bilder och ibland skriven text för att förstå och förklara situationer, förändringar och händelser.

Vid de center som är specialiserade på diagnoser inom autismspektrumet finns särskild kompetens om insatser kring socialt samspel vid just dessa diagnoser.