Boktips

Helena Hallgren, bibliotekarie vid Habilitering & hälsa, Region Stockholm, tipsar om böcker inom funktionshindersområdet.

Bibliotekarie Helena Hallgren

Jag vill inte till skolan: om problematisk skolfrånvaro hos barn och unga

av Anne Vibeke Fleischer. – Studentlitteratur, 2020

Boken handlar om barn och unga i åldern 6–16 år för vilka det blir ett problem att gå till skolan. Barns och ungas skolvägran kan ha många olika orsaker. Man räknar med att en elev i varje klass inom förskola och grundskola har problematisk frånvaro. Barnet värjer sig mot en ohållbar situation genom att stanna hemma från skolan. Problematisk skolfrånvaro är ett sammansatt problem som ställer krav på ett nära samarbete mellan hem och skola. För de vuxna gäller det att utgå från barnens verklighet. Det är den som styr barnens beteende. Minsta tecken på vantrivsel måste upptäckas tidigt. Boken riktar sig främst till föräldrar, men även till lärare och annan personal som arbetar med barn och unga. På ett konkret och pedagogiskt sätt tar författaren upp några av de bakomliggande orsakerna till skolvägran, hur de yttrar sig och hur man kan arbeta med problematisk frånvaro.

Supermamsen: om livet som pedagog och förälder till barn med särskilda behov

av Supermamsen. – Kikkuli, 2020

En utlämnande bok om en familjs tillvaro i vardag och skola där de tre barnen har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Författaren - som är mamma till barnen och skriver på bloggen Supermamsen - ger perspektiv från både föräldra- och pedagoghåll eftersom författaren har båda dessa roller. I texten framkommer många personliga reflektioner blandat med insikter om hur en skolvardag skulle kunna fungera bättre för barn med NPF-diagnoser. Texten är indelad i olika kapitel som bland annat tar upp diagnoser, barnens utmaningar, ett annorlunda föräldraskap, vikten av framsteg och framtidstro. Det finns även en del boktips för den som vill läsa mer. Bra, hoppfullt och skrivet med värme!

Bokomslag Kompisserien

Kompisserien 

av Mrs Hyper och Region Uppsala. – Infoteket om funktionshinder, Region Uppsala, 2019-20
Nu har det kommit ut sammanlagt 9 stycken böcker i Kompisserien. Serien riktar sig till alla barn som vill veta mer om olika funktionsnedsättningar. Lär känna Max, Lova, Dante, Maja, Oscar, Ella och deras vänner i infotekets kompisböcker. Det är en bokserie i mini-format med fokus på barn som har olika funktionsnedsättningar. Serien är framtagen i nära samarbete med MrsHyper som har skrivit text och illustrerat.

Leka, prata, äta: övningar för barn med särskilda behov

av Lars Klintwall & Maria Olofsgårde Jegéus (red.) och kapitelförfattare: Anna Backman, Hampus Bejnö, Bella Berg, Tiina Holmberg Bergman, Catrin Killander, Ulrika Långh, Charlotte Scocco, Dag Strömberg, Klara Wenneborg. – Natur & Kultur, 2020
Författarna till antologin Leka, prata, äta är samtliga psykologer eller logopeder med stor erfarenhet och kunskap kring barn med funktionsnedsättningar. I denna pedagogiska bok ligger fokus på färdighetsträning riktad till barn med inlärningssvårigheter. Läsaren får följa tre barn i förskoleåldern i samspel och övningar med föräldrar och förskolepedagoger. Varje kapitel och färdighetsövning inleds med korta fakta om för vem övningen är relevant och varför färdigheten är viktig att kunna. Övningarna bygger på beteendeanalytisk teori och är förklarade på ett sätt som gör att vuxna, även utan tidigare erfarenhet av barn med särskilda behov, direkt kan börja använda dem. Leka, prata, äta är en välskriven handbok, med härliga illustrationer, för föräldrar och pedagoger som söker övningar och hjälpsamma strategier för att träna på att äta varierat, leka med andra barn, uttrycka sin vilja, sova bättre, öva på turtagning m.m. Bra innehållsregister och hänvisningar till forskningsstöd ingår.

För din skull, för min skull, eller för skams skull: om LSS och bemötande

 av Barbro Lewin. – Studentlitteratur, 2019
Boken av Barbro Lewin handlar om LSS värdegrund och hur man kan tänka kring den. Boken ger en övergripande kunskap om vad man kan förvänta sig av LSS-verksamheten, vad man kan kräva och hur man gör när värdegrunden hotas, när de goda levnadsvillkoren inte längre uppfylls. Boken vänder sig främst till utbildningar inom socialt arbete, social omsorg och omvårdnad samt till personal i LSS-verksamhet, men den kan även vara till nytta för personer med funktionsnedsättning och deras organisationer, närstående, gode män och övriga intresserade.

Rätt lätt 1 – Om barnets rättigheter av Susann Swärd och Tina Landgren, Rättighetsfokus, 2019

Boken vänder sig till de yngsta barnen, från ett år upp till förskoleklass. Syftet är att berätta om barnets rättigheter och deras ansvar för varandras rättigheter. Den tar upp bland annat allas lika värde, rätten att få tro på vad man vill, att må så bra som möjligt, och rätten till lek och vila. Rätt Lätt fungerar även för personer med begränsad språkkunskap där bilderna ger stöd för diskussionen. Bilderna inkluderar mångfald, funktionsnedsättning och har genusperspektiv.

Barnkonventionen: en kommentar av Maria Grahn-Farley, Studentlitteratur, 2019

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och är svensk lag från 1 januari 2020. I propositionen anges att tolkningen av konventionen i huvudsak överlämnas till rättstillämpningen. Hur denna tolkning ska ske är komplicerat.

 Maria Grahn-Farley, docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet och disputerad i barnrätt vid Harvard Law School, har arbetat länge med barnrättskonventionen. Här presenterar hon en rättsdogmatisk analys av konventionen. Redovisningen ger en tydlig bild av vilka stora svårigheter de som ska tolka konventionen rättsligt ställs inför.​

Alla barns rätt – En bilderbok om Barnkonventionen 20 år av Pernilla Stalfelt, Rabén Sjögren, 2010

Pernilla Stalfelt gör sin egen tolkning av Barnkonventionen med lite text och många roliga bilder. Hon har plockat ut essensen ur de 54 artiklarna och illustrerat dem med sin karaktäristiska, lite vårdslöst naiva stil som talar till både barn och vuxna.Bokens exempel är konkreta och vardagsnära: "Poliser måste vara snälla och inte slåss med batonger eller skjuta med pistol."

Barnens rättigheter handlar inte bara om  mat, skola och trygg omvårdnad. Det kan också vara att lära sig simma, cykla, se på teater eller dra upp en fisk eller två. Boken avslutas med Unicefs förkortade version av Barnkonventionen. 

Barnkonventionen – En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter, Barnombudsmannen, 2014

Det här är Barnombudsmannens skrift om FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) i lättläst form med korta meningar och utan svåra ord men allt det viktiga finns med.

Att samtala med barn – Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården, Socialstyrelsen, 2018

Kunskapsstödet vänder sig till alla som möter och samtalar med barn inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård. Utgångspunkten är barns rätt att komma till tals, som den kommer till uttryck i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Syftet är att öka barns möjligheter till delaktighet inom vård och omsorg. Kunskapsstödet har tagits fram i samverkan mellan myndigheter, organisationer, externa experter och professionen. Dessutom har ett antal barn och ungdomar bidragit med sina erfarenheter av samtal med vuxna inom vård och omsorg.