Boktips 2019

Här tipsar vi om böcker som på olika sätt handlar om funktionsnedsättningar. Allt från faktaböcker till barnböcker och självbiografier. Boktipsen tas fram tillsammans med bibliotekarien Helena Hallgren.

Bibliotekarie Helena Hallgren

Pratlust och talängslan: om selektiv mutism

redaktör Carina Engström. Studentlitteratur, 2019

I boken beskrivs diagnosen selektiv mutism och konsekvenserna av att inte klara av att kommunicera verbalt. Aktuell forskning presenteras översiktligt. Bokens fokus ligger på hur man genom sam­verkan mellan barnets familjenätverk, förskola, skola samt vård­givare kan identifiera, utreda och hjälpa.

Den här boken vänder sig till logopeder, special­pedagoger och barnpsykologer som i sitt arbete möter barn som har svårigheter att utveckla sin verbala kommunikation och sitt språk på grund av ångestreaktion, men även till andra inom vård, ­förskola och skola samt inte minst till vårdnadshavare.

Motiverande samtal med grupper

av Liria Ortiz och Kataraina Ödman Fäldt. Studentlitteratur, 2019

I Motiverande samtal med grupper finns konkreta beskrivningar, praktiska tips och många exempel kring hur du som gruppledare kan använda MI i arbete med grupper. MI-metodens kärna lyfts fram, det vill säga interaktionen mellan gruppledaren och gruppdeltagarna i syfte att framkalla och förstärka prat om förändring. Grundläggande begrepp inom MI – såsom förhållningssätt, kommunikationsfärdigheter, motstånd och förändringsberedskap diskuteras utifrån hur du som gruppledare kan förhålla dig till dessa. Boken riktar sig till alla som arbetar med eller vill lära sig att arbeta med MI i grupper, oavsett inriktning eller problemområde.

Leva med långvarig smärta: metoder för bättre livskvalitet

av Kent Revedal. Roos & Tegnér, 2019

Vad tar man sig till när smärtan inte ger med sig? När behandlingarna inte får avsedd verkan eller medicinerna inte biter. När varje dag blir en kamp för att orka leva vidare. Går det att på något vis skapa sig ett rikt liv trots smärta? Kent Revedal drabbades av en ryggmärgsskada i en mc-olycka 2010 och lever sedan dess med ständig smärta. Med den här boken vill han hjälpa andra att förstå sin smärta, att hitta sätt att mildra den, ge tips på hur man kan få vardagen att fungera och återerövra sin livsglädje. Boken går igenom vad smärta är och vad den gör med våra kroppar. Därefter ges en översikt av olika medicinska, fysiska, mentala och sociala strategier som kan användas för att nå en högre livskvalitet även om smärtan finns kvar i någon form. Boken ger hopp och tröst både för drabbade och närstående. Revedal kör fortfarande motorcykel, men numera på tre hjul. Han har tidigare skrivit boken "Smällen: att tvingas återupptäcka livet" (2013).

Motiverande medmänskliga samtal: att möta och motivera människor i kris

av Liria Ortiz. Natur & Kultur, 2019

Liria Ortiz är psykolog, författare och utbildare inom motiverande samtal (MI). Motiverande medmänskliga samtal är skriven i samarbete med Mind, en ideell förening som bland annat driver Självmordslinjen. Boken är skriven för stödjande medmänniskor i föreningen Mind och liknande forum som erbjuder stöd i korta samtal via telefon, chatt, mail, skype, sms och möten. Samtalsmodellen bygger på MI och ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att använda denna metod. Boken ger konkreta tips för att som samtalsledare kunna lyssna och ställa frågor och tar upp allt från anonymitet, samtalsfokus, teknikkrångel till övningar i självmedkänsla.

Omsorgsboken: möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning (6. uppl.)

av Lena Söderman & Mårten Nordlund (red.). Liber, 2019

Omsorgsboken är en klassiker som första gången utkom år 1973. Den senaste upplagan utgavs år 2011. Denna sjätte upplaga har fördjupade kapitel om kommunikation och alternativ kompletterande kommunikation (AKK), handledning samt värderingsfrågor kring LSS. Den röda tråden i boken är värdegrunden i LSS, det vill säga rätten att få stöd till bland annat goda levnadsvillkor. Boken är indelad i tre delar: Funktionsnedsättning och grundläggande stöd, Livet, möjligheter och svårigheter samt Stöd till ett gott liv. Varje del innefattar totalt 20 kapitel författade av personer med lång erfarenhet och djupgående kunskaper kring intellektuella funktionsnedsättningar. Redaktörer är Lena Söderman, socialpedagog och vårdlärare med inriktning mot funktionsnedsättning samt Mårten Nordlund, civilekonom med lång erfarenhet från ideellt och professionellt arbete med funktionsnedsättning.

Övriga medförfattare: SvenOlof Dahlgren, Ragnar Furenhed, Mats Granlund, Josefin Grände, Anders Gustavsson, Kerstin Göransson, Bo Hejlskov Elvén, Barry Karlsson, Anna Levén, Barbro Lewin, Charlotta Löfgren-Mårtenson, Martin Molin, Lasse Nohrstedt, Karina Scheibenpflug, Kristina Szönyi, Mårten Söder, Gunilla Thunberg, Magnus Tideman, Jenny Wilder, Gunnel Winlund
 

Stand up to OCD! a CBT self-help guide and workbok fo teens

av Kelly Wood & Douglas Fletcher, Jessica Kingsley, 2019

En arbetsbok för tonåringar med OCD i åldrarna 12-17 år, men fina färgstarka illustrationer, likt ett seriealbum. Boken innehåller många tips och färdigheter kring hur man kan lära sig att inte lyda OCD. Det är en självhjälpsguide med tricks att använda för att stå emot OCD!  Det ger tonåringar en djupare förståelse för hur OCD fungerar och hur de kan utföra sin egen CBT. 

Tydliggörande pedagogik i förskolan 

av David Edfelt, Anna Sjölund, Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, Natur och Kultur, 2019

Boken är indelad i fem delar som tar upp barns villkor, tydliggörande pedagogik, förskoledagen, systematiskt arbete och samverkan. Barn på förskolan utmanas hela dagarna i att klara av aktiviteter, samspela och följa de anvisningar som de får. Skillnader mellan barnens utveckling och förmågor kräver att de anställda har pedagogiska verktyg för att hantera den olikhet som finns hos barnen för att göra förskolan tillgänglig för samtliga barn. Författarna ger exempel på hur alla barn kan inkluderas i gruppen och få möjlighet att lyckas.

Autism: a new introduction to psychological theory and current debate

av Susan Fletcher-Watson & Francesca Happé, Routledge, 2019Boken ger en kortfattad överblick över samtida psykologiska teorier om autism. Författarna utforskar förhållandet mellan teorier om autism på psykologiska (kognitiva), biologiska och beteendemässiga nivåer och diskuterar deras kliniska och pedagogiska effekter. Författarna beskriver teorierna, granskar bevisen och ger kritisk analys av dess värde och inverkan. Boken tar också upp nyare försök att förstå autism och aktuell debatt. Boken innehåller även röster från autistiska personer, inklusive föräldrar och utövare, som kontextualiserar teori och forskningsbevis med berättelser om verkliga erfarenheter.

FN:s konvention om barnets rättigheter

förord av barnombudsman Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen, 2019

Den här skriften innehåller en reviderad svensk översättning av barnkonventionen. De 42 första artiklarna, som direkt rör barns rättigheter, kommer att inkorporeras i lag. Övriga tolv artiklar handlar om FNs: arbete och blir inte inkorporerade. Förutom barnkonventionens text innehåller skriften även fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter och fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi samt strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige. 

Elevhälsan I den nya skollagen: handbok för skolans personal

av Lars-Åke Johansson, Norstedts juridik, 2019

Elevhälsan är en del av skolans verksamhet som ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsan ska också erbjuda hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser. I elevhälsan ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer och personal med specialpedagogisk kompetens. För att klara detta uppdrag krävs samverkan med den pedagogiska verksamheten. I boken behandlas bland annat bedömning av elevs kunskapsutveckling, utredning av elevs frånvaro, tidiga stödinsatser med extra anpassningar och uppföljning av sådan anpassning.

Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle

av Anna Singer, Norstedts juridik, 2019

Anna Singer är professor i civilrätt och hennes forskning är inriktad på barns rättigheter. Denna sjunde upplaga av boken ger en bred och mångsidig överblick över barns rättsliga status inom familjen och i samhället. Innehållet berör exempelvis en historisk tillbakablick över barns rättigheter, föräldrars ansvar, vårdnadsansvar i samband med separation, samhällsansvar för omsorgen av barn, barn som utsätts för brott och barn som begår brott. Målgruppen är alla som yrkesmässigt möter barn i rättsliga sammanhang.

Joakims överlevnadsguide till adhd 

av Joakim Hedström, eget förlag, 2019

Joakims överlevnadsguide till adhd är en välfylld liten bok som beskriver hur vardagen med adhd kan gestalta sig. Råden har i stort sitt ursprung i författarens erfarenheter. Boken är i många delar skriven med en stor portion humor utan att för den skull ta bort allvaret i råden som ges. Den har ett litet format (10 x 14 cm) och är lättläst men ger väldigt mycket och riktar sig till alla med adhd, anhöriga och inte minst de som vill förstå människor med denna funktionsnedsättning. Boken är indelad i fem avsnitt: Tid, Mat & energi, Prylar och uppgifter, På jobbet, Allt det där med folk och Känslorna. Författaren tar upp exempel på hur svåra ohanterliga situationer kan undvikas genom medvetenhet, verktyg för planering och aktivt agerande. Ett genomgående budskap är att våga ta ansvar och förstärka det som fungerar.

Andra sätt att nå fram: vardagskommunikation  med tydliggörande pedagogik

av Louise Ardoris. – Komlitt, 2019

Sverige har förbundit sig som land att se till att personer med funktionsnedsättning både kan ge och ta emot kommunikation. För att nå det målet - för att personer med funktionsnedsättning som påverkar deras förmåga att kommunicera verkligen ska kunna göra det - så måste den som finns bredvid personen i dennes vardagsliv se till att de hjälpmedel personen behöver finns tillgängliga och används. Boken tar upp det som du som snabbt och lätt vill komma igång med en alternativ kommunikation kan behöva veta. Det handlar om att utnyttja alla olika sätt att kommunicera: bilder, objekt, skrift m.m. Boken utgår ifrån det självklara i att det är bättre att kunna säga något, än att vänta på att kunna säga allt. Boken innehåller berättelser om praktiska  och beprövade verktyg för kommunikation som kan användas i vardagen för att nå fram.

The boy who could run but not walk: understanding neuroplasticity in the child´s brain 

av Karen Pape. – Barlow Books, 2016

I den här boken berättar Dr. Karen Pape historien om några barn med tidig hjärnskada och motoriska problem, men som kunde springa, sparka boll, dansa och spela tennis. Dr Pape har hjälpt många unga hjärnskadade barn att avsevärt förbättra sin motorik, men hon frågade sig varför några av dem kunde springa men inte gå med samma lätthet, hennes svar var att när de lärde sig att springa hade deras hjärnor läkt. När de försökte lära sig att gå var hjärnan fortfarande skadad. Pape förklarar kraften i neuroplasticitet, om hjärnans fantastiska förmåga att förändras, återhämta sig och läka. Det har revolutionerat behandlingen av vuxna som lider av stroke men också att barn med hjärnskada vid eller nära födseln kan bli bättre.

Operation rädda sommarlovet

av Anna Pella & Anna Forsmark. - Libris, 2019

Operation rädda sommarlovet är del 2 i barnboksserien om Funkisfamiljen, en serie för barn 6-9 år om hur det är att växa upp med ett syskon med funktionsnedsättning. Boken är skriven av journalisten Anna Pella som har sin egen familj som förlaga till böckerna. Böckerna om Funkisfamiljen handlar om huvudpersonen Vide 8 år, samt syskonen Tintin 5 och Mio 10 år. Mio har en sällsynt diagnos och kan inte kan gå eller prata. Operation rädda sommarlovet, handlar om ovisshet och om hur det känns för Vide när Mio blir sjuk. Alla roliga sommarplaner riskerar att bli inställda och mamma och pappa är oroliga, ledsna och trötta. De märker inte hur Vide och Tintin mår, och tvingar dem att åka till farmor och farfar fastän de hellre vill vara på sjukhuset med Mio. Tillsammans med farfar försöker Vide rädda sommarlovet. Böckerna visar på Vides egna förmåga och att barns tankar och känslor är viktiga och riktiga.

I relation till lärande

av Ulrika Aspeflo & Ebba Almsenius. – Aspeflo & Klamas förlag, 2019

Boken bygger på Ulrikas tidigare bok ”För alla i skolan”. Alla kapitel har fokus på att förstå och arbeta förebyggande och åtgärdande med hjälp av en undervisning som är elevcentrerat och tar hjälp av visuella stödstrukturer och bildstöd. Boken tar upp allt som är i relation till lärande och går från mer detaljerade beskrivningar för exempelvis lästräning till mer skolövergripande resonemang på organisationsnivå.

Gender identity, sexuality and autism: voices from the spectrum

av Eva A. Mendes och Meredith R. Maroney. – Jessica Kingsley, 2019

Boken består av olika personliga berättelser med erfarenhet av att leva med en autismdiagnos samtidigt som man identifierar sig som lesbisk, homosexuell, bisexuell, transgender, queer, intersexuell och/eller asexuell (LGBTQIA). Författarna bidrar med kunskap, forskning och diskuterar vanliga frågor utifrån ett kliniskt perspektiv. Boken kan vara till hjälp för både tonåringar och vuxna.

Kalle och hans drömmar

av Milena Bergquist och Kalle Mohammar. – Mille & Co AB, 2018

Författaren Milena Bergquist fick i maj 2014 ett sms från Kalle där han uttryckte sin önskan om att få skriva en bok. Det blev boken "Kalle och hans drömmar" och handlar om en ung människa med den sällsynta diagnosen Williams syndrom. I boken berättar Kalle om sitt liv, sin längtan, vad han tycker är viktigt i livet och om att flytta till ett riktigt gruppboende. Boken speglar hur det kan vara att leva med en sällsynt diagnos, om att vara annorlunda och beskriver också kortfattat Williams syndrom.

Min kompis har…

av Mrs Hyper och Infoteket om funktionshinder - Region Uppsala, 2018​

Infoteket om funktionshinder, Region Uppsala har tillsammans med MrsHyper (Jessica Stigsdotter Axberg) gett ut en serie böcker i miniformat med fokus på barn med olika funktionsnedsättningar. Serien heter ”Min kompis har…” och består av text och färgglada illustrationer av MrsHyper samt korta beskrivningar av funktionsnedsättningen. Serien finns i fyra delar om handlar om  cp, adhd, autism och dcd. Böckerna är riktade till barn från 6 år.
 

Till Daniel

av Olaug Nilssen. – Bonnier, 2019

Nioåriga Daniel förlorar gradvis sitt språk och hans personlighet förändras. Daniel diagnosticeras med adhd och autism, men mamman och författaren Olaug Nilssen vill inte acceptera diagnoserna och därmed uteblir den avlastning som familjen ber om och behöver, eftersom allt då faller under en annan lagstiftning. "Du har det svårt", säger psykologen. "Du måste härda ut", säger specialpedagogen. Romanen handlar om Olaugs försök att hantera sina känslor av raseri, vanmakt och sorg över ett barn som biter och slår. Romanen erhöll det norska Bragepriset 2017.

”Jag vill bara leva mitt liv”: stresshantering för dig med rörelsenedsättning

av Sara Jonåker mfl. – Bräcke diakoni, 2018

Den här boken vänder sig i första hand till dig med rörelsenedsättning, men även till dig som är anhörig eller arbetar inom området. I boken, som är framtagen av Arvsfondsprojektet StrÅng kan man läsa om olika metoder för att hantera stress. Alla metoder och övningar är anpassade att fungera för personer med varierad rörelseförmåga. Innehållet bygger på samtal och diskussioner med målgruppen.

Moderna familjer: barn och föräldrar i nya konstellationer

av Susan Golombok. – Natur & Kultur, 2018

Den traditionella kärnfamiljen har blivit alltmer sällsynt. Allt fler barn växer upp i någon av de familjekonstellationer som kan sägas tillhöra de moderna familjerna. Dessutom kommer många barn att uppleva flera olika familjekonstellationer under sin uppväxt. I Moderna familjer presenterar Susan Golombok, professor i familjeforskning, det aktuella kunskapsläget för en rad olika typer av familjebildningar och hur de påverkar barns utveckling. Utifrån teman som anknytning, konflikter, föräldraskap, syskon, psykisk hälsa, könsidentitet, mobbning, kamratrelationer och samspelet mellan arv och miljö diskuteras exempelvis adoptivföräldrar, ensamföräldrar, surrogatmödrar, homo- och heterosexuella föräldrar samt barn som tillkommit genom provrörsbefruktning eller donation av spermier och ägg. Boken är en av de första som ger en heltäckande forskningsbaserad bild av moderna familjer. Författaren problematiserar och diskuterar såväl forskningen som resultaten, vilket ger en fördjupad förståelse. Boken kan vara intressant läsning för såväl föräldrar som för alla som möter familjer i sin yrkesroll.

Mammor med intellektuell funktionsnedsättning och deras barn. Att se, förstå och bemöta dem utifrån psykologisk teori

av Kristina Andersson, Kristina Nilsson. – ​Atremi, 2019

Huruvida föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (psykisk utvecklingsstörning) klarar av sitt föräldraskap har alltid ifrågasatts. Den här boken vill visa på vikten av relationen mellan föräldrar och barn när man ska ge hjälp och stöd till föräldrar med kognitiva brister. Forskning rörande barn och barns utveckling har länge varit ett viktigt område inom psykologin. Man är dock inte alltid överens om föräldrars betydelse för barns psykiska utveckling. Författarna visar hur psykologiska insatser kan utformas i familjer med komplex problematik inklusive föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. Boken kan utgöra en referensram för att underlätta samarbetet mellan personal inom pedagogisk, social, psykologisk och medicinsk verksamhet. Boken kan användas inom utbildningar för behandlingspersonal inom psykolog- och socionomutbildningar. Kristina Andersson är leg psykolog och leg psykoterapeut. Hon har erfarenhet av barn- och familjearbete genom ut­red­ning, behandling, konsultation och handledning. Kristina Nilsson, leg psykolog och specialist i neuropsykologi, har arbetat inom barn- och ungdomshabilitering och inom kommunal LSS-verksamhet med utredning, handledning och konsultation.