Kommunikativt och kognitivt stöd

På Habiliteringens resurscenter ger vi stöd till dig med kommunikativa eller kognitiva funktionsnedsättningar. Vi ger också stöd till dina anhöriga och ditt nätverk.

Kommunikation handlar om att förstå andra och att uttrycka sig. Kognition är ett samlingsnamn för hjärnans arbete med tänkande, problemlösning, minne, uppmärksamhet och perception. Exempel på funktionsnedsättningar där man kan behöva kognitivt eller kommunikativt stöd är autism, förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning. 

Har du en funktionsnedsättning inom de områdena finns det olika former av stöd.

 • Du kan få individanpassat stöd, hjälpmedel eller insats. För det behöver vi få en remiss.
  > Individanpassat stöd
 • Du kan på egen hand eller tillsammans med dina anhöriga och nätverk besöka vår utställning och visningsmiljö om kommunikativt och kognitivt stöd. Där kan du lära dig mer och pröva olika hjälpmedel. För det krävs ingen remiss.
  > Utställning och visningsmiljö

Om kommunikativt stöd

Att kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet. Alla människor kan inte tala, men alla kan kommunicera på något sätt. Det kan ske genom tal, skrift eller genom andra uttryck. För att en person ska kunna uttrycka sig och förstå så bra som möjligt behövs en kommunikativ miljö, där omgivningen anpassar sig efter behoven och stimulerar samspel och kommunikation. Personer med kommunikativa svårigheter kan behöva hjälp både med att uttrycka sig, och att förstå vad andra säger. De behöver kommunikativt stöd, som kan vara ett hjälpmedel eller ett sätt för omgivningen att förhålla sig och stötta kommunikationen.

Syftet med kommunikativt stöd är att:

 • skapa en möjlighet för personen att kommunicera om vad som helst, när som helst, med vem som helst
 • skapa en möjlighet för personen att förstå det som sägs och kommuniceras runt hen
 • skapa en möjlighet för personen att kommunicera på ett socialt acceptabelt sätt.

Du kan underlätta för personer med kommunikativa svårigheter genom att:

 • se till att de hjälpmedel personen behöver finns tillgängliga

 • använda de hjälpmedel som personen behöver lära sig att använda

 • använda de hjälpmedel som personen behöver för att förstå

 • anpassa ditt tal genom att exempelvis tala långsammare, använda färre och enklare ord och, eller, förtydliga det du säger genom bilder, tecken, gester och liknande

 • ge extra tid – det tar längre tid att kommunicera på alternativt sätt.

> Läs mer om kommunikativt stöd i form av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation)

Mer än AKK

Kommunikativt stöd kan vara mer än stöd i situationer där man kommunicerar med personer i närheten. Är det problematiskt att kommunicera via telefon eller elektroniskt? Då behöver man hjälp med det vi kan kalla fjärrkommunikation, kanske kombinerat med AKK.

Man kan också behöva kommunikativt stöd i vissa situationer. Till exempel om man har svårigheter i sociala situationer när man ska kommunicera med andra, om man har bristande kontroll av sitt beteende eller har svårt att läsa av andra personer. Kommunikativt stöd kan också vara nära släkt med kognitivt stöd. En bild eller en symbol som används för att skapa förståelse för en situation eller händelse kan också användas som ett slags ”komma på-stöd" i kommunikation.

Om kognitivt stöd
kognitivt stöd

Kognitivt stöd är sådant som gör det lättare att förstå, minnas, tänka, planera och hantera tid. Kognitivt stöd kan vara allt ifrån tekniskt avancerade apparater som datorer, anpassade datorprogram och styrsätt, till tekniskt enkla saker som färgad tejp och bilder av olika slag. Ett kognitivt stöd kan också vara att en människa som finns i närheten anpassar sitt sätt att vara eller sitt arbetssätt för att underlätta och skapa tydlighet och struktur för personen med kognitiva svårigheter.

Kognitivt stöd kan också innebära hjälp att välja ut information eller presentera information så att mottagaren förstår och kan använda den liksom att göra information tillgänglig där och när den behövs.

Syftet med kognitivt stöd är att:

 • ge ökad självständighet och delaktighet i sitt eget liv

 • göra det möjligt att utföra vardagliga sysslor på egen hand, som att laga mat, tvätta eller ringa

 • underlätta förståelsen och kontrollen över vad som händer i omgivningen, exempelvis att kunna planera och passa tider och att förstå information.

Du kan underlätta för personer med kognitiva svårigheter genom att:

 • prata tydligt och konkret och undvika liknelser eller krångliga ordvändningar
 • visa vad du menar genom att peka eller visa med kroppen
 • använda bilder eller tecken
 • se till att de hjälpmedel personen behöver ha finns tillgängliga
 • undvika störande moment och för mycket andra intryck.

Tips på litteratur om kognitivt stöd

Klara mera med begåvningsstöd

Skriften Klara mera med begåvningsstöd vänder sig till personal som arbetar med personer som har en måttlig eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Den ger svar på frågor om vad begåvningsstöd är, hur man i sitt arbete kan bidra till att personer med intellektuell funktionsnedsättning ges möjlighet till ökad aktivitet och delaktighet samt hur man får tillgång till begåvningsstöd. Du kan antingen ladda ner den gratis som pdf eller beställa den via Habilitering & Hälsa för 50 kronor.

http://www.publicerat.habilitering.se/klara-mera-med-begavningsstod

Struktur i vardagen

I rapporten beskrivs hur arbetsterapeuter arbetar med struktur för unga och vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning, Aspergers syndrom och adhd. Materialet kan användas för introduktion och konsultation av arbetsterapeuter samt som underlag för fortsatt utvecklingsarbete kring arbetssätt och metoder.

http://www.publicerat.habilitering.se/struktur-i-vardagen

Delaktighet i förskrivningsprocessen

Uppsatsen "Delaktighet för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning vid förskrivning och användning av kognitiva hjälpmedel" beskriver erfarenheter som tio personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning har av delaktighet vid förskrivning och användning av kognitiva hjälpmedel. Författare är Birgitta Wennberg, arbetsterapeut.

Motsvarande artikel på engelska i Occupational Therapy International:

Lyssna på podd om kommunikativt och kognitivt stöd

Många med funktionsnedsättning behöver hjälp med att planera och förstå sin tillvaro. I tre program tar podden Funka olika upp kommunikativt och kognitivt stöd. Tre personer berättar om stöd de använder sig av och hur de kommit fram till just de stöden. En arbetsterapeut och en logoped berättar om olika stöd och hur de fungerar.

> Kommunikativt och kognitivt stöd 1. "Det är inte fel att ta hjälp"
> Kommunikativt och kognitivt stöd 2. "Man måste planera"
> Kommunikativt och kognitivt stöd 3. "Han vill kommunicera och vi hittar en gemenskap i det"

> Allt från podden Funka olika