Navigator ACT

Navigator ACT baseras på en behandlingsform som kallas Acceptance and Commitment Therapy, en form av kognitiv beteendeterapi (KBT). ACT har vetenskapligt stöd i behandling av depression, ångest och stress. I Navigator ACT övar man på acceptans och medveten närvaro samt att göra förändringar kring prioriteringar, vila och återhämtning. Syftet är att hitta förhållningssätt i vardagen som främjar välmående.

Förutsättningar för att delta i Navigator ACT

 • Du behöver vara förälder till barn 0–17 år med funktionsnedsättning.

 • Du behöver uppleva stress i föräldraskap, nedstämdhet, oro eller andra påfrestningar som påverkar måendet.

 • Du behöver vara motiverad och kunna delta i grupp.

Teman i Navigator ACT​

 • Stress och andra påfrestningar i föräldraskap samt vikten av återhämtning 

 • Tankarnas och känslornas roll vid dåligt mående 

 • Vad bör jag acceptera och vad kan jag förändra? 

 • Medveten närvaro i vardagen och med barnet, i både lätta och svåra stunder  

 • Vilka är viktiga värderingar i mitt liv? 

 • Att se situationer ur barnets perspektiv 

 • Medkänsla med mig själv som förälder 

Gruppens upplägg

 • En grupp på 8-16 föräldrar träffas tillsammans under fem gruppträffar med gruppledare. Behandlingen sträcker sig över 10-12 veckor samt innehåller en uppföljning tre månader senare. 

 • Vid varje gruppträff blandas gruppdiskussioner med upplevelsebaserade övningar. Mellan varje grupptillfälle görs hemuppgifter för att praktisera nya förhållningssätt i vardagen. Dessa övningar tar 10–30 minuter/dag att göra. 

 • Föräldrar får möjlighet att träffa andra i liknande situation och dela erfarenheter. 

Intresseanmälan 

 • Intresseanmälan (namn, telefonnummer, mejladress, bostadsadress och eventuellt habiliteringscenter man har kontakt med) görs av förälder till ett habiliteringscenter eller till Habiliteringens resurscenter: habresurscenter.slso@sll.se 

Information och behovsbedömning

 • Den förälder som anmält intresse för att delta i Navigator ACT blir uppringd på telefon av en behandlare. Man får då veta mer om behandlingen och svara på frågor i en kortare intervju om behov och möjlighet att delta. Om behandlaren och föräldern tror att insatsen passar, ges inbjudan till att delta i ett informationsmöte. 

 • Vid ett informationsmöte får föräldrar mer information om Navigator ACT och den tillhörande studien samt får fylla i formulär angående mående.  

 • Därefter blir man kallad till en grupp. Grupper ges cirka två gånger per år på flera olika habiliteringsenheter inom Habilitering & Hälsa. 

Forskningsstudie​

 • Vi utvärderar nu gruppen/behandlingen i ett forskningsprojekt i ett samarbete mellan Habilitering & Hälsa samt KIND, Karolinska Institutet. 

 • Det finns möjlighet att delta i Navigator ACT-grupper under 2018-2020 i ramen för projektet.  

 • Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur nöjda föräldrarna är, hur behandlingen går att genomföra och samt ta reda på behandlingseffekter. Vi vill ge en säker och effektiv behandling!  

 • Före, under och efter Navigator ACT kommer föräldrar att få fylla i ett antal formulär som en del i den vetenskapliga utvärderingen.  

 • Den som deltar kan när som helst och av vilken anledning som helst avbryta sitt deltagande. 

 • Alla som deltar i Navigator ACT och därmed deltar i studien gör en viktig och uppskattad insats för forskningen på området!  

 • Ansvarig forskare:Tatja Hirvikoski, FoUU-chef vid Habilitering & Hälsa och forskare vid KIND, Karolinska Institutet. 

Om du önskar mer information, kontakta ansvariga för Navigator ACT-projektet:
Bella Berg, Leg. Psykolog, Habiliteringens resurscenter. Tel. 08-123 355 53, e-post: bella.berg@sll.se
Tiina Holmberg Bergman, Leg. Psykolog, Habiliteringens resurscenter. Tel. 08-123 355 55,
e-post:tiina.holmberg-bergman@sll.se