Utredning av vuxna

Det finns vuxna som misstänker att de har en diagnos inom autismspektrumet. De har inte fått sina svårigheter utredda som barn och önskar därför få en diagnostisk utredning i vuxen ålder.

Det har blivit allt vanligare att vuxna personer, själva eller med stöd av anhöriga, önskar få en utredning för att få reda på om de har en diagnos inom autismspektrumet. Det kan bero på att personen inte haft möjlighet att få sin problematik adekvat diagnostiserad under barndomen.

Många har beskrivit de svårigheter och den oförståelse de mött under sin barn- och ungdomstid och den lättnad som det sedan inneburit att få en diagnos. Det har gett både en större självkännedom och en bättre förståelse hos omgivningen.

Vad består en diagnostisk utredning av?

En utredning av en vuxen liknar på många sätt den utredning som görs när det gäller ett barn. En skillnad är dock att det är den vuxne själv som bestämmer att utredningen ska göras, och vad den ska användas till. Det finns givetvis undantag, till exempel när en person på grund av intellektuell funktionsnedsättning inte har möjlighet att förstå vad det handlar om. I dessa fall är det vanligen en god man som företräder personen.

Diagnosen ställs utifrån personens beteende

Det finns inget speciellt medicinskt test eller laboratorieprov eller någon undersökning av hjärnan som kan ge svar på om en person har en autismdiagnos. En diagnos inom autismspektrumet är beteendedefinierad. Det innebär att personen ska ha vissa beteenden och svårigheter som finns fastställda i de kriterier som beskriver de olika diagnoserna.

För att kunna ställa en diagnos inom autismspektrumet behöver den eller de som utreder få svar på om personen har svårigheter inom följande tre områden: förmågan till ömsesidigt socialt samspel, förmågan till ömsesidig kommunikation och förmågan att ha varierade och flexibla intressen och beteenden. Dessutom behöver man ta reda på om dessa svårigheterna funnits sedan barndomen. En autismdiagnos ställs utifrån en sammanvägd bedömning av personens nuvarande beteende och beteende i barndomen.

Diagnoskriterier

Diagnoskriterierna kommer antingen från den internationella sjukdomsklassifikationen, ICD-10 eller från den amerikanska diagnosmanualen, DSM-5. I vissa fall kan även andra diagnosmanualer användas, till exempel Gillberg & Gillbergs diagnoskriterier för Aspergers syndrom. När diagnosen ska skrivas in i journaler och utlåtanden översätts den till en sifferkod enligt den internationella sjukdomsklassifikationen, ICD-10.

Utredningens olika delar

Utredningen består av flera delar:

  • Den viktigaste delen är en grundlig sjukdomshistoria, en så kallad anamnes. Utredarna intervjuar personen och oftast en anhörig om allt som kan vara relevant, till exempel svårigheter, förändringar i livet och hur det var när man var liten. Dessutom gör de en genomgång av tidigare journaler och utredninga,r om det finns några sådana och personen ger sitt medgivande till detta.
  • Ofta ingår en neuropsykologisk utredning, det vill säga en noggrann kartläggning av personens förmågor. Kartläggningen omfattar både starka och svaga sidor.
  • Det är vanligt med en allmän kroppsundersökning.
  • Om personen har något annat problem som han/hon vill ha undersökt, till exempel vid misstanke om epilepsi, ska man givetvis göra de undersökningar och utredningar som då behövs.

Vem gör utredningen?

De som gör en utredning av vuxna är läkare och psykologer med specialkunskaper om autism. Utredarna behöver ofta också erfarenhet av vuxenpsykiatrisk diagnostik eftersom det kan handla om att skilja mellan till exempel Aspergers syndrom och schizofreni eller andra psykiatriska tillstånd. På vissa platser i landet deltar även andra yrkesgrupper i utredningsarbetet, exempelvis kurator eller arbetsterapeut.

I Region Stockholm är det vuxenpsykiatrin som genomför utredningen. Man kan antingen vända sig till en vårdcentral för remiss, eller på egen hand kontakta en vuxenpsykiatrisk mottagning.

För att hitta mottagningar, sök på www.vardguiden.se