Om habilitering

Habilitering & Hälsas insatser riktar sig till personer som har varaktiga funktionsnedsättningar, som oftast är medfödda eller har uppstått i tidig ålder. Man kan till exempel ha en nedsättning i förmågan att röra sig, se, höra, förstå och uppfatta omvärlden eller relatera till andra människor.

Rehabilitering betyder att man försöker återfå en förmåga som man tidigare har haft, vilket kan vara aktuellt exempelvis efter en olycka. Habilitering betyder att utveckla en ny förmåga eller att stärka en förmåga man redan har. Syftet med habilitering är att förbättra livssituationen så mycket som möjligt genom att förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra i det dagliga livet.​

För de flesta personer med funktionsnedsättning är det avgörande att närstående och nätverk har kunskap och förmåga att ge det stöd, och att miljön är anpassad till den egna funktionsförmågan. Även kunskap i det omgivande samhället har stor betydelse. Därför arbetar Habilitering & Hälsa, förutom med råd, stöd och behandling till individen, även med stöd och kunskap till närstående, nätverk och kunskapsspridning.

Man kan få insatser genom remiss eller egen ansökan. En förutsättning är att man tillhör Habilitering & Hälsas målgrupper. Några verksamheter är också öppna för alla intresserade.

Delaktighet

I mötet med Habilitering & Hälsa ska barn och vuxna med funktionssättning i möjligaste mån göras delaktig i sin habilitering. Delaktighet i habiliteringen kan öka personens engagemang och på så sätt också bidra till att insatserna får större effekt. 

Tillgänglighet

Målet är att det ska vara enkelt att få kontakt med Habilitering & Hälsa och att ta del av insatserna. Tillgänglighet handlar om den fysiska miljön och det bemötande som besökare får. Det handlar också om att information som ges ska vara förståelig och anpassad till mottagaren.

Val av habiliteringsinsatser

Vilka habiliteringsinsatser som erbjuds, och hur omfattande de är, beror på flera saker. 

  • Behov och önskemål - Det är den enskilda personens behov och önskemål och behov hos de närstående som är utgångspunkten för vilka insatser som erbjuds. 
  • Insatser som ger effekt - Vi erbjuder de habiliteringsinsatser som vi själva har sett ger effekt eller där det finns forskning som visar att de ger effekt. Nya former av insatser där det varken finns beprövad erfarenhet eller forskning finns inte med i vårt arbete.
  • Habilitering & Hälsas uppdrag - Vi erbjuder insatser för de målgrupper och i den omfattning som vi har fått i uppdrag och som vi får ersättning för.
    > Vårt uppdrag

Kostnad

Det kostar ingenting att få habilitering. Däremot kan man ibland behöva betala för material som används i habiliteringsarbetet eller för mat och fika i anslutning till gruppverksamhet.

Från 1 oktober 2019 tar vi ut en avgift på 100 kronor om man inte kommer till ett inbokat besök eller avbokar senare än 24 timmar före besöket.