Om webbplatsen

Målet med habilitering.se är att skapa kännedom om Habilitering & Hälsa och våra verksamheter samt att sprida kunskap om funktionsnedsättningar.

Mål och syfte

Webbplatsen habilitering.se ägs och finansieras av Habilitering & Hälsa. Habilitering & Hälsa är en resultatenhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en del av Stockholms läns landsting (SLL). Det innebär att verksamheten arbetar på beställning från landstinget och är finansierad med offentliga medel.

Habilitering & Hälsa är landstingets specialistfunktion på frågor om funktionsnedsättningar. Målet med habilitering.se är att skapa kännedom om Habilitering & Hälsas verksamhet och att sprida kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Besökarna ska erbjudas möjligheter till kommunikation och delaktighet i webbplatsens innehåll och utveckling. 

Målgrupper

Prioriterade

  • Patienter (befintliga och blivande) hos Habilitering & Hälsa samt deras närstående och nätverk.

Övriga

  • Samarbetspartners inom landsting, kommuner och andra verksamheter
  • Intresseorganisationer
  • Studenter/praktikanter
  • Universitet & högskolor
  • Habiliteringsverksamhet i övriga Sverige

​​Riktlinjer och ansvar

Arbetet med webbplatsen ska ske i enlighet med "Vägledning för webbutveckling" från DIGG (Myndigheten för digital förvaltning).

> webbriktlinjer.se

Längst ned på varje sida kan du se vem som är informationsansvarig för innehållet på den sidan.

Webbplatsansvarig

Webbplatsansvarig är Katarina Kindwall, Samordnare information och kommunikation, på Habiliteringens resurscenter. Webbplatsansvarig har det övergripande ansvaret för webbplatsen vilket innebär innehåll, struktur, navigering, design, funktionalitet och drift. I ansvaret ingår dessutom att verka som controller för det informationsinnehåll som finns på webbplatsen.

katarina.kindwall@sll.se 
08-123 350 09

Tillfälligt tillgänglighetsutlåtande

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för habilitering.se (inklusive autismforum.se, funktion.se, och publikationer.habilitering.se) och hur vi planerar att åtgärda dem.

Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att habilitering.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

Vi är medvetna om att alla pdf:er inte är tillgängliga enligt gällande riktlinjer. De kommer att göras om under 2019.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.
Du kan kontakta oss på:
• e-post: habilitering.slso@sll.se
• telefon: 08-123 350 10

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).
> digg.se

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa. Detta utlåtande uppdaterades 2019-08-15.