Habiliteringsläkare

Habiliteringsläkarens uppdrag är att stärka den medicinska vården för vuxna personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. Arbetsuppgifterna är bland annat att ge konsultation till personal inom Habilitering & Hälsa och samverka med primärvård, psykiatri och övrig specialiserad vård.

Flera rapporter har visat att personer med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning har kraftigt ökad somatisk och psykisk ohälsa, och samtidigt sämre tillgång till vård än andra. Övergången från barnsjukvård till vuxensjukvård har visat sig vara svår.

Uppdrag

Uppdraget habiliteringsläkare har inrättats för att öka patientsäkerheten, öka patientnyttan och följa upp vårdens kvalitet inom gruppen vuxna personer med funktionsnedsättning. Den huvudsakliga målgruppen för habiliteringsläkarens insatser är personer med flerfunktionsnedsättning och/eller med nedsatt autonomi och kommunikationssvårigheter som ställer höga krav på vårdens bemötande och kommunikation.

Uppstart

Önskemål om insatser från habiliteringsläkaren tas tacksamt emot från verksamhetschefer, enhetschefer, enskilda läkare och andra yrkesgrupper inom främst primärvård och psykiatri. Det kan till exempel vara att ta fram modeller och strukturer för att förebygga ohälsa hos målgruppen som läkemedelsgenomgångar, hälsoundersökningar och hälsosamtal. Det kan också handla om utvecklingsprojekt med fokus på samverkan och gemensamma vårdprocesser.

Andra aktiviteter som habiliteringsläkaren erbjuder är:

  • Konsultation och rådgivning per telefon rörande handläggning i patientärenden eller generella frågor kring patienter med funktionsnedsättning.

  • Information och utbildning för personal om till exempel olika former av funktionsnedsättning och dess konsekvenser, habiliteringens uppdrag och kommunikation och bemötande.

Kontakt

Annika Brar, psykiatriker, har uppdraget som habiliteringsläkare inom Habilitering & Hälsa.

Telefon: måndag-torsdag: 08-123 350 36 
E-post: annika.brar@sll.se