Våra mottagningar

Habilitering & Hälsa har cirka 40 center och enheter. Vi arbetar med barn, ungdomar och vuxna med omfattande och varaktiga funktionsnedsättning. Vi ger också olika former av råd och stöd till närstående.

Det vanligaste är att man har kontakt med ett lokalt habiliteringscenter. Habiliteringscenter tar bland annat emot personer med intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och autismspektrumdiagnos. Här finns flera olika yrkesgrupper och det sker ett samarbete med läkare vid sjukhusens kliniker.

Ett habiliteringscenter kan även ge stöd och råd till anhöriga, närstående eller en god man.

Det finns också olika center som har fördjupade kunskaper om en viss funktionsnedsättning, som till exempel Autismcenter, Adhd-center, Aspergercenter och Hjärnskadecenter med flera.

Habilitering & Hälsa har dessutom en rad andra mottagningar som fungerar som ett komplement till habiliteringscentren. Det finns också några mottagningar som är öppna för alla intresserade. 

> Mottagningar