Resultat och kvalitet

Habilitering & Hälsa vill göra ett bra arbete utifrån det uppdrag och de resurser vi har till nytta för alla de som besöker oss. För att veta vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre följer vi upp ett antal olika mått.

Vi tittar bland annat på:

  • Hur länge man får vänta innan man får komma till oss (vårdgarantin).
  • Om de som får insatser hos oss har varit med och tagit fram en plan för vad vi ska arbeta med tillsammans (vårdplan).
  • Om vårt bemötande varit gott (genom en årlig patientenkät).
  • Om den fysiska och kognitiva tillgängligheten upplevs som god (patientenkät).

I kvalitetsbokslutet från Stockholms läns sjukvårdsområde kan man ta del av av Habilitering & Hälsas kvalitetsarbete.

> Kvalitetsarbete på Stockholms läns sjukvårdsområde

Patienternas upplevelse av sin habilitering

Habilitering & Hälsa har en enkel utvärdering av den upplevda habilitering.

> Patientupplevelseenkät