Om Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn och vuxna med en varaktig funktionsnedsättning. Det kan bland annat vara intellektuell funktionsnedsättning, autism, rörelsenedsättning, dövblindhet och förvärvad hjärnskada. Vi ger också råd och stöd till närstående och personal i barnets eller den vuxnes närmiljö. Habilitering & Hälsa har även ett uppdrag att sprida kunskap om funktionsnedsättningar.

Varför habilitering?

Habiliteringens insatser ska förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra. Målet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett självständigt liv och för delaktighet i samhället.

Vilka insatser?

Hos habiliteringen kan man till exempel få stöd att utveckla sin motoriska förmåga och sina språkliga och kommunikativa färdigheter. Man kan prova ut hjälpmedel och tillsammans med en behandlare hitta bra sätt att sköta sitt hem och sin vardag. Vi har även rådgivning kring samhällets övriga stöd och service. Habiliteringsinsatser är avgiftsfria för patienter och anhöriga. 

Patientens behov i fokus

Patientens behov och en professionell bedömning är utgångspunkten för vilka insatser som ges. Insatserna kan vara individuella eller ske i grupp eller som kurs. En viktig grund i habiliteringen är att patienten är delaktig i planeringen av sina insatser. En förutsättning för många insatser är också att vi har ett gott samarbete med patientens närstående och andra vård- och omsorgsgivare.

Evidensbaserad praktik

Habiliteringens insatser ska bygga på evidensbaserad praktik. Det innebär en sammanvägning av beprövad erfarenhet, forskningsresultat, patientens egna erfarenheter samt vad som är praktiskt möjligt att genomföra.

Mottagningar och yrken

Habilitering & Hälsa har drygt 30 mottagningar – habiliteringscenter och specialiserade mottagningar – som finns över hela Stockholms län. Här arbetar arbetsterapeuter, logopeder, psykologer, fysioterapeuter/ sjukgymnaster, socionomer och specialpedagoger med patienterna. Varje år tar vi emot drygt 20 000 patienter. Habilitering & Hälsa är en del av Region Stockholm. 

Kontakt

Vår frågetjänst svarar på frågor om habilitering, våra mottagningar och samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning.

Telefon: 08-123 350 10
Öppettider: helgfria vardagar kl 08.30–16.30