Stöd till vuxna med autism

Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till dig som har autism, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrumet. Vi ger också stöd till anhöriga.

Målet med habilitering är att förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra. Behoven är olika hos olika personer. Det här är några områden som en person med autism kan behöva stöd inom:

  • Samtala, förstå och bli förstådd
  • Skapa bra relationer
  • Ha fungerande vanor och struktur i vardagen
  • Hantera sinnesintryck, känslor, energinivåer och stress
  • Fungera i studier, arbete, eget boende och fritid
  • Vara förälder
  • Hitta rätt vård, omsorg och stöd

Hur ansöker man?

Du kan få insatser från habiliteringen genom att vända dig till ett av våra habiliteringscenter. Det finns åtta center för vuxna i Stockholms län. Ansökan kan göras olika sätt:

1. Du tar kontakt med ett habiliteringscenter genom att logga in på 1177 Vårdguiden.
> 1177 Vårdguiden

2. Du skickar en ansökan med post eller ringer till ett habiliteringscenter.

> Habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa

3. En vårdcentral, husläkarmottagning eller psykiatrisk mottagning skriver en remiss.

Vad händer efter ansökan?

Du blir först kallad till ett besök. Då går vi igenom dina behov och vilket stöd du kan få av habiliteringen. Du kan gärna ta med dig någon på besöket. Efter första besöket erbjuder vi vanligen en introduktionskurs om autism. Därefter tar vi tillsammans ställning till om du behöver fortsatt stöd, och i så fall med vad. Du kan få stöd individuellt, i grupp eller via webben.

Det kostar inget att få insatser från Habilitering & Hälsa och vi har tystnadsplikt.

Annat stöd inom habiliteringen

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har kurser och samtalsgrupper för personer med autism. För att delta i grupperna behöver du först ha ansökt om insatser på ett habiliteringscenter och varit på ett första besök där.
> Habiliteringen kurs- och kunskapscenter

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. Här finns bland annat bibliotek, frågetjänst, visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd, utbildningar och en vägledare med fördjupad kunskap om neuropsykiatriska diagnoser.
> Habiliteringens resurscenter

Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga vänder sig till föräldrar, syskon, partner, barn och andra närstående till personer med funktionsnedsättning.
> Kris och samtalsmottagningen

Vad kan habiliteringen inte hjälpa till med?

Inom Habilitering & Hälsa finns inte läkare, sjuksköterskor eller dietister. Vi skriver därför inte läkarintyg. Om du behöver medicinsk vård kan vi ge dig råd och hänvisning till rätt vårdgivare.
Vi behandlar inte psykisk ohälsa och sjukdom. Om du till exempel har ångest, ätstörning eller depression ska du vända dig till en vårdcentral, husläkarmottagning eller psykiatrisk mottagning.