Barn som anhöriga

Barn behöver förstå världen omkring sig. Om det är något barn inte förstår är det vanligt att de hittar på egna förklaringar. Därför är det viktigt att vuxna gör barn delaktiga, lyssnar på frågor från barnen och pratar om sin funktionsnedsättning med sitt barn. Då blir det också lättare för barnet att förklara för andra, exempelvis kompisar som frågar.

I svensk lag och i FN:s barnkonvention står det att barn har rätt att få information om sin förälders funktionsnedsättning.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska alla som arbetar med hälso- och sjukvård särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning, en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, ett missbruk eller plötsligt avlider.

FN:s barnkonvention slår fast att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem liksom att alla barn har rätt att få information.

För att vi inom Habilitering & Hälsa särskilt ska uppmärksamma barnen frågar vi alla patienter om de har barn. Vi följer en rutin och som stöd i arbetet med att uppmärksamma barnen har vi en checklista som beskriver hur vi stöttar föräldrarna att prata med sina barn. Vi träffar gärna barnen för att ta reda på deras behov av information, råd och stöd och för att svara på frågor så att vi kan hjälpa familjen vid behov av ytterligare stöd.

Kontakt

Anna Sellgren är kurator och Barnsamordnare på Habilitering & Hälsa. Det går bra att kontakta Anna på telefon 08-123 356 66 eller via e-post anna.sellgren@sll.se.

Mer information

> Att prata om sin funktionsnedsättning med sitt barn

> Nationellt kompetenscentrum anhöriga

> Våga berätta - information för barn på 1177 Vårdguiden

> ASDFörälder.se