Riktlinjer för kommentarer

På en del av våra sidor har du möjlighet att lämna en kommentar via ett särskilt kommentarsfält. Kommentarerna ska röra sådant som är kopplat webbplatsen, det vill säga innehåll eller funktionalitet på habilitering.se. Vid personliga frågor, vänd dig till den mottagning du går hos.

Uppge din e-postadress så att vi kan nå dig med eventuella frågor. Hänvisning till personliga kontaktuppgifter tas bort innan kommentaren publiceras. Detta för att kontaktuppgifter inte ska spridas på ett oönskat sätt.

Kommentaren får inte kränka eller förtala andra personer, uppmana till brott, innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha ett rasistiskt innehåll. Sådana kommentarer publiceras inte.

Den funktion som finns på alla sidor där du kan svara ja eller nej på om du blev hjälpt av informationen på sidan regleras inte av dessa riktlinjer. De kommentarerna besvaras inte, och görs inte offentliga. De tar vi hjälp av när vi utvecklar innehållet på vår webbplats.