Besluta och planera vid rörelsenedsättning

Den fysiska begränsningen kan rent praktiskt göra det svårt att utföra en uppgift, men rörelsenedsättningen kan även trötta ut personen.

Då en rörelsenedsättning ofta medför svårigheter i vardagen innebär det också att personen måste lägga mer energi på att genomföra de dagliga rutinerna än personer utan funktionsnedsättning. Detta medför en sämre reservkapacitet för oväntade händelser, både praktiska men även emotionella och psykologiska. 

Cerebral Pares, MMC eller en förvärvad hjärnskada kan ge olika konsekvenser. En konsekvens kan vara en rörelsenedsättning. En annan konsekvens kan vara inlärningssvårigheter, begåvningsnedsättningar, intellektuell funktionsnedsättning. Men man kan också vara normalbegåvad och ha kognitiva funktionsnedsättningar, som yttrar sig i svårigheter med de exekutive funktionerna. Det kan vara problem med planering, uthållighet, slutföra en uppgift, kontrollera impulser och svårigheter med arbetsminnet. Om rörelsenedsättningen dessutom påverkar perceptionen, det vill säga hur man tar in och tolkar intryck via de olika sinnena, (syn, hörsel, känsel), så påverkar även det förmågan att utföra aktiviteten. 

Habiliteringens in​​​​​​satser

På Habilitering & Hälsa kan personen med rörelsenedsättning, anhöriga och nätverket om olika strategier och förhållningssätt för att ha möjlighet att utföra dagliga aktiviteter.

Psykoterapi kan möjliggöra att personen utifrån sina förutsättningar kan nå en fördjupad förståelse sina svårigheter men också för sina styrkor och tillgångar och hur det påverkar. Syftet är att öka förutsättningarna för att personen ska hitta ett mer konstruktivt sätt att ta sig an sitt liv.

> Pyskoterapimottagningen Linden  

På StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd finns en visningslägenhet för kan man få information om kognitiva hjälpmedel. Här görs även anpassning och utformning av kognitivt stöd. 

> Öppna visningsmiljöer