Kommunikation vid rörelsenedsättning

Förmågan att kommunicera betyder mycket för delaktigheten i samhället. För en person som har svårt att uttrycka sig försvåras det sociala samspelet och vardagen.

Vid vissa rörelsenedsättningar påverkas talet. Det kan bero på att den funktion i musklerna som normalt används vid tal är nedsatt. Denna kommunikationsnedsättning kallas dysartri och innebär svårigheter med koordination av artikulation, andning och röst, vilket kan leda till varierande grad av svårförståeligt tal.

Även språksvårigheter kan förekomma hos personer med rörelsenedsättning beroende på motoriska eller kognitiva nedsättningar. För att få ett sätt att uttrycka sig kan man behöva lära sig alternativ kompletterande kommunikation, AKK.

Habiliteringens insatser

På habiliteringscentren finns logopeder som har kunskaper kring språk- och kommunikationssvårigheter. Logopeden bedömer kommunikation, samspel, språk och tal men även ät- och sväljförmåga. Logopeden kan ge behandling och träning av den språkliga och kommunikativa förmågan. Det kan exempelvis innebära språk- och kommunikationsträning, begreppsträning, oralmotorisk träning eller stöd i form av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Specialiserad verksamhet

Ibland kan det behövas ett komplement till det stöd som ges på habiliteringscentret. Då finns verksamheten StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd, där det finns specialister på språk- och kommunikationssvårigheter och rörelsenedsättning.

> StoCKK